PL EN


2017 | 25 | 3-4 | 154-161
Article title

Інноваційно-інвестиційні механізми регулювання економічної безпеки держави

Content
Title variants
RU
Инновационно - инвестиционные механизмы регулирования экономической безопасности государства
EN
Innovation-investment mechanisms of regulation of economic security of the state
Languages of publication
UK
Abstracts
UK
Мета роботи – формалізувати інноваційно-інвестиційні механізми регулювання економічної безпеки держави та обґрунтувати перспективи їх розвитку на основі сучасних економічних підходів. Дизайн/Метод/Підхід дослідження. Застосовано системний підхід, загальнонаукові методи аналізу і синтезу; інформаційною основою є нормативно-правова база та звітні дані Державної служби статистики України. Результати дослідження. Формалізовано зміст інноваційно-інвестиційних механізмів регулювання економічної безпеки держави як сукупності форм, методів, інструментів стимулювання створення, впровадження у виробництво та просування на ринок продуктових, технологічних, організаційно-управлінських та інших нововведень відповідно до стратегічних пріоритетів національної безпеки. Теоретичне значення дослідження. Визначено пріоритети інноваційно-інвестиційних механізмів регулювання економічної безпеки: організаційно-правовий, фінансовий, виробничо-технологічний, кадровий, експертно-консалтинговий. Практичне значення результатів дослідження. Розроблено рекомендації органам державного управління в частині реалізації комплексу економічних і адміністративних заходів, спрямованих на захист національних інтересів України у сфері відтворення і збереження вітчизняного науково-технічного і технологічного потенціалу.  Соціальне значення результатів дослідження. Виявляється у зміцненні економічної складової забезпечення конституційних гарантій громадян на безпеку, захист їх життя, здоров’я, честі, гідності, недоторканості на основі зростання інноваційно-інвестиційного потенціалу держави.  Оригінальність/Цінність/Наукова новизна дослідження. Визначено точки дотику теорій залежності від траєкторії попереднього розвитку та трансакційних витрат, що сприятиме виходу України з інституціональної пастки. Обмеження дослідження. Недосконалість методу, вибірки даних, неможливість доступу до певних інноваційно-інвестиційних механізмів при аналізі стану економічної безпеки України унаслідок державної таємниці. Перспективи подальших досліджень. Розвивати теорію трансакційних витрат і адаптувати її до зовнішньоекономічних аспектів державного регулювання національної безпеки.  Тип статті – теоретична.
RU
Цель исследования – формализовать инновационно-инвестиционные механизмы регулирования экономической безопасности государства и обосновать перспективы их развития на основе современных экономических подходов. Дизайн/метод/подход. Использованы системный подход, общенаучные методы анализа и синтеза; информационной основой является нормативно-правовая база и отчетные данные Государственной службы статистики Украины. Результаты исследования. Формализовано содержание инновационно-инвестиционных механизмов регулирования экономической безопасности государства как совокупности форм, методов, инструментов стимулирования создания, внедрения в производство и продвижения на рынок продуктовых, технологических, организационно - управленческих и других нововведений в соответствии со стратегическими приоритетами национальной безопасности. Теоретическое значение исследования. Определены приоритеты инновационно-инвестиционных механизмов регулирования экономической безопасности: организационно-правовой, финансовый, производственно-технологический, кадровый, экспертно-консалтинговый. Практическое значение исследования. Разработаны рекомендации органам государственного управления в части реализации комплекса экономических и административных мероприятий, направленных на защиту национальных интересов Украины в сфере воссоздания и сохранения отечественного научно-технического и технологического потенциала. Социальное значение исследования. Проявляется в укреплении экономической составляющей обеспечения конституционных гарантий граждан на безопасность, защиту их жизни, здоровья, чести, достоинства, неприкосновенности на основе увеличения инновационно-инвестиционного потенциала государства. Оригинальность/Ценность/Научная новизна исследования. Определены точки соприкосновения теории зависимости от траектории предыдущего развития и теории трансакционных расходов, которые будут способствовать выходу Украины из институциональной ловушки. Ограничение исследования. Несовершенство метода, выборки данных, невозможность доступа к определенным инновационно-инвестиционным механизмам при анализе состояния экономической безопасности Украины вследствие государственной тайны. Перспективы дальнейших исследований. Развивать теорию транзакционных расходов и адаптировать ее к внешнеэкономическим аспектам государственного регулирования национальной безопасности.  Тип статьи – теоретическая.
EN
Purpose – to formalize of innovative investment mechanisms for regulating the economic security of the state and to justify the prospects for their development on the basis of modern economic approaches. Design/Method/Approach. The research used a systematic approach, general scientific methods of analysis and synthesis; the information basis of the research is the regulatory framework and reporting data of the State Statistical Service of Ukraine. Findings. The content of innovation-investment mechanisms for regulating the economic security of the state is formulated as a set of forms, methods, instruments to stimulate the creation, introduction and promotion of product, technological, organizational, managerial and other innovations to the market in accordance with the strategic priorities of national security. Theoretical implications. The research is the definition of priority innovative and investment mechanisms for regulating economic security: organizational, legal, financial, industrial and technological, personnel, expert-consulting. Practical implications. The practical significance of the results of the research is the development of recommendations to the state administration bodies regarding the implementation of a set of economic and administrative measures aimed to protect the national interests of Ukraine in the sphere of recreating and preserving the domestic scientific, technological and technological potential. Social implications. The social significance of the research results is manifested in strengthening the economic component of ensuring the citizens' constitutional guarantees for security, protecting their lives, health, honor, dignity and immunity by increasing the state's innovative investment potential. Originality/Value. The originality of the article is to determine the tangent points of the theories of dependence on the trajectory of previous development and transaction costs that will facilitate Ukraine's exit from the institutional trap. Research limitations. The limitation of the research is the imperfection of the method, the sampling of data, the inability to access certain innovative investment mechanisms in the analysis of the economic security of Ukraine due to the state secrets. Future research. Prospects for further research are the development of the theory of transaction costs and its adaptation to the definition of foreign economic aspects of the state regulation of the national security.  Paper type – conceptual.
Year
Volume
25
Issue
3-4
Pages
154-161
Physical description
Dates
published
2017-12-25
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_15421_191719
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.