PL EN


2020 | 28 | 1-2 | 25-33
Article title

Management of the process of formation and realization of competitive advantages of the Visegrad Four countries in the European market of ICT services

Content
Title variants
RU
Управление процессом формирования и реализации конкурентных преимуществ стран Вышеградской четверки на европейском рынке ИКТ услуг
UK
Управління процесом формування та реалізації конкурентних переваг країн Вишеградської четвірки на європейському ринку ІКТ послуг
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Purpose – to assess the integration and management of the formation and implementation of the competitive advantages of the Visegrad Four countries in the European market of information, computer, telecommunication (ICT) services based on their analysis in the individual market segments. Design/Method/Research approach - this study aims to determine the presence and nature of the competitive advantages of countries in the European ICT services market based on the calculation of export specialization indicators, to establish factors for their growth and effective implementation based on the results of structural, regressive, comparative analysis and synthesis. Findings. It has been suggested that the introduction of the European rules for market organization stimulated the building-up in the Visegrad Four countries of their competitive advantages in the European ICT services market through innovative investment resources, effective management of private, public sector and international investors and personnel. Practical implications. The accession of Eastern European countries to the European digital market and digital space requires a generalization of the experience of the Visegrad four countries and the identification of factors, directions and priorities of the national policy for the development of the ICT sector. Originality/Value. Scientific novelty of the study - based on the calculation of the comparative advantage index, different integration and effectiveness of managing the competitive advantages of the Visegrad Four countries, primarily the sphere of IC services to the European market (relatively high - in the Czech Republic due to state financing, moderate – in Poland due to financial support from the state, in Slovakia due to private investment in R&D, low – in Hungary), this situation requires a balanced innovation and investment strategy of the countries in the future, the training of a sufficient number of qualified IT specialists, stimulation of private investment in R&D and business cooperation with the sphere of knowledge by means of tax and administrative incentives, facilitating the transition of small and medium-sized businesses on the principles of economics 4.0. Paper type – empirical.
UK
Мета роботи – дати оцінку інтегрованості та управлінню процесом формування та реалізації конкурентних переваг країн Вишеградської четвірки на європейському ринку інформаційних, комп’ютерних, телекомунікаційних (ІКТ) послуг на основі їх аналізу та в окремих сегментах ринку. Дизайн/Метод/План дослідження. Це дослідження націлене на те, щоб визначити наявність та характер конкурентних переваг країн на європейському ринку ІКТ послуг на основі розрахунку показників експортної спеціалізації, встановити чинники їх нарощування та ефективної реалізації за результатами структурного, регресійного, компаративного аналізу та синтезу. Результати дослідження. Зроблено припущення, що запровадження європейських правил організації ринку стимулювало нарощування в країнах Вишеградської четвірки їх конкурентних переваг на європейському ринку ІКТ послуг за рахунок інноваційно-інвестиційних ресурсів, ефективного управління коштами приватного, державного секторів і коштами міжнародних інвесторів та забезпечення персоналом. Практичне значення дослідження. Приєднання країн Східної Європи до європейського цифрового ринку та цифрового простору потребує узагальнення досвіду країн Вишеградської четвірки й визначення чинників, напрямів та пріоритетних завдань національної політики розвитку ІКТ сектору. Оригінальність/цінність/ наукова новизна дослідження – на основі розрахунку індексу порівняльних переваг встановлена різна інтегрованість та результативність управління конкурентними перевагами країн Вишеградської четвірки, першочергово, сфери ІКТ послуг до європейського ринку (відносно висока – в Чехії за рахунок державного фінансування, помірна – Польщі через фінансову підтримку держави, Словаччини за рахунок приватних інвестицій у НДДКР, низька – Угорщини), що в майбутньому потребує виваженої інноваційно- інвестиційної стратегії країн, підготовки у достатньому обсязі висококваліфікованих фахівців ІТ галузі, стимулювання приватних інвестицій в НДДКР та кооперації бізнесу зі сферою знань через податкові та адміністративні стимули, сприяння переходу малого та середнього бізнесу на засади економіки 4.0. Тип статті – емпіричний.
RU
Цель работы – дать оценку интегрированности и управлению процессом формирования и реализации конкурентных преимуществ стран Вышеградской четверки на европейском рынке информационных, компьютерных, телекоммуникационных (ИКТ) услуг на основе их анализа и в отдельных сегментах рынка. Дизайн/Метод/План исследования. Это исследование нацелено на то, чтобы определить наличие и характер конкурентных преимуществ стран на европейском рынке ИКТ услуг на основе расчета показателей экспортной специализации, установить факторы их наращивания и эффективной реализации по результатам структурного, регрессионного, сравнительного анализа и синтеза. Результаты исследования. Сделано предположение, что введение европейских правил организации рынка стимулировало наращивание в странах Вышеградской четверки их конкурентных преимуществ на европейском рынке ИКТ услуг за счет инновационно-инвестиционных ресурсов, эффективного управления средствами частного, государственного секторов, средствами международных инвесторов и обеспечения персоналом. Практическое значение исследования. Присоединение стран Восточной Европы к европейскому цифровук рынку и цифрову пространству требует обобщения опыта стран Вышеградской четверки и определения факторов, направлений и приоритетных задач национальной политики развития ИКТ сектора. Оригинальность / ценность / научная новизна исследования - на основе расчета индекса сравнительных преимуществ установлена разная интегрированность и результативность управления конкурентными преимуществами стран Вышеградской четверки, в первую очередь, сферы ИКТ услуг к европейскому рынку (относительно высокая – в Чехии за счет государственного финансирования, умеренная – Польши из-за финансовой поддержки государства, Словакии за счет частных инвестиций в НИОКР, низкая – Венгрии), что в будущем требует взвешенной инновационно-инвестиционной стратегии стран, подготовки в достаточном объеме высококвалифицированных специалистов ИТ отрасли, стимулирование частных инвестиций в НИОКР и кооперации бизнеса со сферой знаний через налоговые и административные стимулы, содействие переходу малого и среднего бизнеса на принципы экономики 4.0. Тип статьи – эмпирический.
Year
Volume
28
Issue
1-2
Pages
25-33
Physical description
Dates
published
2020-06-25
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_15421_192003
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.