PL EN


2020 | 10 | 17-22
Article title

Badania zaangażowane

Authors
Content
Title variants
Badania zaangażowane
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Teza. Badania etnograficzne oraz badania w działaniu wykorzystywane są w wielu dziedzinach nauki. W pedagogice pojawiają się jednak rzadko. Autorka artykułu przybliża istotę tych metodologii, wskazując na możliwości ich stosowania, a także triangulacji. Omówione koncepcje. W artykule omówiono istotę i przebieg badań w działaniu oraz rodzaje i poziomy etnografii edukacyjnej. Wyniki i wnioski. Etnografia edukacyjna przypomina ideę badań w działaniu. Podobnie jak badania w działaniu skupia się na dostrzeżeniu potrzeby zmiany i wprowadzeniu usprawniających rozwiązań. Oryginalność. Oba typy badań są badaniami uczestniczącymi, cechującymi się zaangażowaniem badacza i badanych.
EN
Thesis. Ethnographic research and research in action are used in many fields of science. However, they rarely appear in pedagogy. The author of the article describes these methodologies, indicating the possibilities of their use as well as triangulation. Discussed concepts. The article discusses the essence and course of research in action as well as the types and levels of educational ethnography. Results and conclusions. Educational ethnography resembles the idea of research in action. Similarly to research in action, it focuses on recognizing the need for change and introducing streamlining solutions. Originality. Both types of research are participatory research, characterized by the involvement of the researcher and the respondents. Keywords: educational ethnography, ethnopedagogical research, action research, observation, diagnosis.
Year
Volume
10
Pages
17-22
Physical description
Dates
published
2020-07-25
Contributors
References
 • Angrosino, M. (2010). Badania etnograficzne i obserwacyjne. Warszawa: PWN.
 • Bielecka-Prus, J. (2014). Po co nam autoetnografia? Krytyczna analiza autoetnografii jako metody badawczej, Przegląd Socjologii Jakościowej, 10(3), 76-95.
 • Červinková, H. (2012). Badania w działaniu i zaangażowana antropologia edukacyjna, Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 1(57), 7-18.
 • Červinková, H. (2013). Etnografia edukacyjna i badania w działaniu – z warsztatu kształcenia nauczycieli, Forum Oświatowe, 1(48), 123-137.
 • Cuprjak, M. (2014). Doświadczanie codzienności ucznia. Etnografia zaangażowana, Przegląd Badań Edukacyjnych, 18(1), 195-204.
 • Dejna, D. (2012). Amisze. Fenomen wychowania endemicznego. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Dudkiewicz, M. (2011). Metodologiczny kontekst badań aktywizujących, Zeszyty Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych, 2(5), 4-6.
 • Foley, D., Valenzuela, A. (2009). Etnografia krytyczna. Polityka współpracy. W: N. K. Denzin, Y. Lincoln (red.), Metody badawcze w naukach społecznych (ss. 315-339). Warszawa: PWN.
 • Jabłoński, M. (2016). Od prakseologii do badań w działaniu. Wokół synergii i antagonizmów, Przegląd Badań Edukacyjnych, 23(2), 247-268.
 • Kacperczyk, A. (2016). „Nie muszę się tak bać!”. Rola autoetnografii w analizie emocjonalnych aspektów działania wspinaczkowego. W: M. Kafar (red.), Autobiograficzne aspekty praktyk poznawczych (ss. 215-253). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Kacperczyk, A. (2016). Społeczne światy. Teoria – empiria – metody badań. Na przykładzie analizy społecznego świata wspinaczki. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Lewin, K. (1948). Resolving social conflicts, Nowy Jork: Harper & Row.
 • Nowotniak, J. (2011). Społeczne światy pokoi nauczycielskich, Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 3(55), 71-86.
 • Pilch, T., Bauman, T. (2010). Zasady badań pedagogicznych, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Polak, K. (2007). Kultura szkoły. Od relacji społecznych do języka uczniowskiego. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Skulicz, D. (1998). Diagnozowanie pedagogiczne. W: S. Palka (red.), Orientacja w metodologii badań pedagogicznych (ss. 56). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Skulicz, D. (2009). Badania opisowe i badania diagnostyczne. W: S. Palka (red.), Podstawy metodologii badań w pedagogice (ss.221-236). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Woynarowska-Sołdan, M. (2014). Metoda Action Research i jej zastosowanie w promocji zdrowia, Hygeia Public Health, 49(4), 672-678.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_15503_onis2020_17_22
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.