PL EN


2020 | 10 | 53-61
Article title

W transkulturowym świecie edukacji – analiza kompetencji polskich studentów w konfrontacji z wyzwaniami programu Erasmus+

Content
Title variants
W transkulturowym świecie edukacji – analiza kompetencji polskich studentów w konfrontacji z wyzwaniami programu Erasmus+
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Teza. Polscy studenci biorący udział w programie Erasmus+, posiadają deficyty w zakresie kompetencji miękkich.   Omówione koncepcje. Opierając się na koncepcji Wrażliwości Międzykulturowej (Bennet, 1998), przeanalizowano wypowiedzi studentów  zebrane wśród polskich uczestników programu Erasmus+ pod kątem posiadanych przez nich kompetencji miękkich oraz ich braków, które sami wskazali. Ponadto, korzystając z dostępnych danych dotyczących liczby uczestników programu Erasmus+, wyekstrahowano najważniejsze dla nich umiejętności. Bazując na koncepcji dotyczącej tożsamości kulturowej (Boski, 2010) oraz różnic wynikających z odmiennych kultur, w których europejska młodzież poddaje się edukacji, dostrzeżono potrzebę przeprowadzenia zajęć dokształcających w zakresie kompetencji miękkich polskich studentów.   Wyniki i wnioski. Analiza wypowiedzi, będących inspiracją do podjęcia dalszych działań związanych ze stworzeniem nowych strategii i unikatowego podejścia względem studentów decydujących się na wymianę międzynarodową, wykazała, że zdecydowana większość respondentów nie otrzymała odpowiedniego przygotowania związanego z kompetencjami miękkimi. Jako najbardziej pożądane, respondenci wymieniali takie kompetencje jak: odporność na stres, łatwość nawiązywania relacji/znajomości czy pewność siebie. Studenci wymieniali również wyzwania, które są dla nich najbardziej wymagające podczas wymiany w innym kraju. Patrząc na wyniki sondy przeprowadzonej wśród uczestników wymiany międzynarodowej oraz danych zebranych w grupie kilku tysięcy studentów (Joanna Dąbrowska-Resiak, 2015), można dostrzec nowy obszar do rozwijania, jakim jest deficyt kompetencji miękkich wśród polskich studentów.   Oryginalność/wartość poznawcza podejścia. Zgromadzone informacje i wiedza pozwolą na skonstruowanie warsztatów, dzięki którym będzie można lepiej przygotować polskich studentów do kolejnych edycji programu Erasmus. Korzystając z podejść różnych teoretyków, jak np. Bhawuk, Bennet czy Pinto, można tworzyć warsztatowe formy pracy z młodzieżą, dzięki którym poprzez wzbogacenie posiadanych kompetencji będzie można wpłynąć na redukcję stresu przed wyzwaniami innego systemu edukacji. Umożliwia to tym samym studentowi bardziej efektywne skupienie się na czerpaniu korzyści z wymiany, ograniczając niepewność i napięcie związane z brakami w jego kompetencjach miękkich. 
EN
Thesis. Polish students participating in the Erasmus+ programme have deficits in the soft competences as an issue that we should take care of. Concepts discussed. Based on the concept of Intercultural Sensitivity (Bennet, 1998), questionnaires collected among Polish participants of the Erasmus+ programme were analysed in terms of their soft competences and their deficiencies, which they themselves indicated. Moreover, using the available data on the number of Erasmus+ participants and the questionnaires already conducted on the competences of Poles, the most important skills for them were extracted. Basing on the concept of cultural identity (Boski, 2010) and differences resulting from different cultures in which European youth undergoes education, the need to conduct further education in the field of soft competences of Polish students was noticed. Results and conclusions. The analysis of the questionnaires showed that the vast majority of respondents did not receive adequate preparation related to soft competences. As the most desirable, respondents mentioned such competences as: resistance to stress, ease of establishing relations/knowledge or self-confidence. Respondents also mentioned the challenges that are most demanding for them when exchanging in another country. Analyzing the results, one can see the area of soft competences deficit among Polish students. Originality/cognitive value of the approach. The information and knowledge gathered will allow for the construction of workshops, thanks to which it will be possible to prepare Polish students for the next editions of the Erasmus programme more appropriately. Using the approaches of various theoreticians, such as Bhawuk, Bennet or Pinto, it is possible to create workshop forms of work with young people, thanks to which, by enriching our competences, we will be able to reduce stress before the challenges of another educational system. This allows the student to focus more effectively on experiencing the benefits of the exchange, reducing uncertainty and tension associated with the lack of soft competences.
Year
Volume
10
Pages
53-61
Physical description
Dates
published
2020-07-25
Contributors
author
  • Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 89AB, 60-568 Poznań, Polska
References
  • Boski, P. (2010). Międzykulturowe ramy zachowań społecznych. Wydawnictwo Naukowe: PWN, Warszawa.
  • Dąbrowska-Resiak, J., Jeżowski, M., Koźbiał, E., Łaboda, I., Miłoń, E., Nowacka, A., Pachocki, M., Piekarska, M., Szwałek, K., Wojciechowski, T. (2015). Raport 2015. Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.
  • Bennet, M. (1998). Podstawowe koncepcje komunikacji międzykulturowej. Wybrane teksty. London: Intercultural Press.
  • Coroamă- Dorneanu, L-I., Urlica, A-A. (2018). The language class, an environment for developing soft skills [Zajęcia językowe jako środowisko dla rozwoju kompetencji miękkich]. Research Journal of Agricultural Science, 50 (4) 87-90.
  • Hofstede, G. (2000). Kultury i Organizacje. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
  • Narushima, M., Liu, J., Diestelkamp, N. (2018) Lifelong learning w dyskursie dotyczącym starzenia się: pozytywny efekt, wpływający na samopoczucie, zdrowie i wrażliwość. Ageing and Society, 2018, 651-675. Cambridge University Press.
  • Laal, M., Salamati, P. (2011). Lifelong learning; why do we need it? Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2012, p.1
  • Németh, T., Marek, E., Hild, G., Csongor, A. (2020). Rozwój kompetencji międzykulturowych i językowych wśród studentów poprzez program Erasmus: wnioski oraz wprowadzone zmiany systemowe.. Journal of Languages for Specific Purposes, 7th Issue, March 2020 57-68.
  • Tissot, P. (2004.) Terminologia zasad kształcenia zawodowego. Wielojęzyczny słowniczek dla rozszerzonej Europy. Office for Official Publications of the European Communites, Luxembourg.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_15503_onis2020_53_61
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.