PL EN


2020 | 10 | 92-102
Article title

BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM – PIESI JAKO NIECHRONIENI UCZESTNICY RUCHU DROGOWEGO

Content
Title variants
BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM – PIESI JAKO NIECHRONIENI UCZESTNICY RUCHU DROGOWEGO
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Cel badań. Celem przeprowadzonych badań było wykazanie obszarów ochrony pieszych pod względem prawnym i technicznym oraz tego, jaki wpływ ma zachowanie pieszych na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. W tekście zostały omówione następujące zagadnienia: piesi, jako niechronieni uczestnicy ruchu drogowego; trzy ważne zasady chroniące życie pieszych; zagrożenia dla pieszych i przez pieszych. Metodologia. Główną metodą badawczą wykorzystaną do omówienia zagadnienia bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym jest analiza źródeł prawnych oraz programów telewizyjnych, artykułów oraz dostępnej literatury naukowej. Wyniki badań. Rozwiązania prawne w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego obejmujące ochronę pieszych obowiązujące w Polsce należy uznać za wystarczające. Znaczącym problemem jest jednak wciąż nieodpowiednia infrastruktura pieszo-drogowa, która w znaczący sposób mogłaby zmniejszyć ruch pojazdów a uwolnić ruch dla pieszych zwiększając poziom bezpieczeństwa w szczególności w miastach. W konsekwencji zwiększony udział transportu zbiorowego ogranicza ruch innych pojazdów. W artykule wykazano, że lekceważenie przepisów prawa o ruchu drogowym i brak świadomości sytuacyjnej przez pieszych i kierowców pojazdów jest zagadnieniem trudnym do zwalczenia. Bez systemu edukacji i dostosowania treści do poziomu odbiorców nie możemy mówić o długofalowym zapewnieniu bezpieczeństwa pieszym. Wnioski. Bezpieczeństwo ruchu drogowego to nie tylko statystyka i przeciwdziałanie wypadkom. Jest to złożony problem, w którym dziedziny nauki takie jak psychologia, socjologia, biologia, prawo oraz techniczne dyscypliny naukowe powinny ze sobą współpracować. W literaturze naukowej, jaki i opracowaniach instytucjonalnych zajmujących się bezpieczeństwem ruchu drogowego, brakuje zajęcia stanowczego stanowiska przez badaczy oraz praktyków zajmujących się tematyka poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
EN
Purpose of research. The aim of the research carried out under the topic was to show the areas of pedestrian protection in legal and technical terms and how impact of pedestrian behavior on road safety. The following issues are discussed in the text: pedestrians as vulnerable road users; three important rules to protect pedestrian life; risks to pedestrians and by pedestrians. Methodology. The main research method used in the issue of pedestrian safety issues is the analysis of legal sources and documents in the form of programs, articles and available scientific literature. Results. Legal solutions in the field of road safety including pedestrian protection in force in Poland should be considered sufficient. However, a significant problem is still inadequate pedestrian-road infrastructure, which could significantly reduce vehicle traffic and free pedestrian traffic by increasing the level of safety, especially in cities. This also means the increased share of public transport that limits the traffic of other vehicles. The article shows that disregarding traffic laws and a lack of situational awareness by pedestrians and vehicle drivers is a difficult issue to tackle. Without an education system and adapting content to the level of recipients, we cannot talk about ensuring long-term pedestrian safety. Conclusions. Road safety is not just statistics and accident prevention. It is a complex problem in which fields of science such as psychology, sociology, biology, law and technical scientific disciplines should work together. The scientific literature and institutional studies dealing with road safety lack a firm position by researchers and practitioners dealing with the subject of improving road safety.
Year
Volume
10
Pages
92-102
Physical description
Dates
published
2020-07-25
Contributors
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
References
 • Blumczyńska, A. (2015). Wybrane definicje z ustawy prawo o ruchu drogowym i ustawy o drogach publicznych. Słupsk: Szkoła Policji w Słupsku.
 • Dziennik Wschodni. (2019). Śmiertelny wypadek na drodze krajowej nr 12. Pobrano z: https://www.dziennikwschodni.pl/chelm/smiertelny-wypadek-na-drodze-krajowej-nr-12-dwa-samochody-uderzyly-w-piesza-kobiete,n,1000256579.html.
 • Komenda Główna Policji Biuro Ruchu Drogowego. (2019). Wypadki drogowe w Polsce w 2018 roku. Warszawa.
 • Kotowski, W. (2016). Zasady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Świetle Prawa. Pobrano z: https://pk.gov.pl/wpcontent/uploads/2016/07/60036ee93c73d96fbc3d65d221e5643a.pdf.
 • Krasnowska, V. (2019). Piesi wyszli na ulicę. Polityka, 45(3235).
 • Kurier Lubelski. (2019). Śmiertelny wypadek w miejscowości Zagrody. Potrącony pieszy zmarł w szpitalu. Pobrano z: https://kurierlubelski.pl/smiertelny-wypadek-w-miejscowosci-zagrody-potracony-pieszy-zmarl-w-szpitalu/ar/c16-14552885.
 • Motor. (2019). Europa Stawia na Bezpieczeństwo. 51-52/2019, (3469–70).
 • Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020. (2013). Warszawa: Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
 • Policja Warmińsko-Mazurska. (2015). Olsztyn: Wtargnął na jezdnię na czerwonym świetle – może mówić o wielkim szczęściu. Pobrano z: http://warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/aktualnosci/12892,Olsztyn-Wtargnal-na-jezdnie-na-czerwonym-swietle-moze-mowic-o-wielkim-szczesciu.html.
 • Skrzypek, M. (2016). Język o pieszych – relacje semantyczne. Atlas Sytuacji Pieszych. Lublin: Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN.pl.
 • TVP INFO. (2019). Potrącenie na pasach. Kobieta weszła na nie wpatrzona w telefon. Pobrano z: https://www.tvp.info/45515949/potracenie-na-pasach-kobieta-weszla-na-nie-wpatrzona-w-telefon-wideo.
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. (1997). Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602.
 • Walasik, S., Małecka, P. (2018). Kształtowanie wizerunku SZ RP i bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego wyzwaniem współczesnego bezpieczeństwa. Warszawa: Akademia Sztuki Wojennej.
 • Wirtualnemedia.pl (2019). Gang Seniorów i Piotr Fronczewski w kampanii ZDM „Obudź się! Uwaga=życie. Pobrano z https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/gang-seniorow-i-piotr-fronczewski-w-kampanii-zdm-obudz-sie-uwaga-zycie.
 • Zięba, E. (2016). Formy ochrony bezpieczeństwa – aspekty prawne. [W:] D. Kamuda, M. Polinceusz (red.), Działalność społeczno-organizatorska, jako prawna forma działania w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku ruchu drogowego. Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_15503_onis2020_92_102
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.