Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | Tom IX | 130-148

Article title

Edukacja zdalna w opiniach młodzieży

Authors

Content

Title variants

EN
Remote education in the opinion of students

Languages of publication

Abstracts

EN
The aim of the article is to present the opinions of students from older grades of primary school (grades V–VIII) as well as secondary school students on various aspects of remote education, such as: its organization, objective and subjective difficulties declared by students, support from the school, family and peers. A diagnostic survey and a questionnaire technique were used for the study. The research was conducted online among students from Gliwice schools, as part of the cooperation between the University of Silesia and the local community. The collected empirical material reveals the students’ opinions on remote education. Its advantages include: ease of use of digital tools and support from parents and teachers. Among the negative sides of online learning, they mention: difficulties with focusing attention, the necessity to organize one’s own work and self-discipline, decreased involvement, negative emotions (stress, nervousness, fatigue, fear of failing exams), lack of direct contact with peers. Overall, the students assessed the quality of remote education as worse compared to traditional education. The conclusions from the research became the basis for formulating recommendations for the improvement of the quality of education in similar situations.
PL
Celem artykułu jest prezentacja opinii uczniów klas starszych szkoły podstawowej (klasy V–VIII) oraz szkół ponadpodstawowych na temat różnych aspektów zdalnej edukacji, jak jej organizacja i przebieg, trudności obiektywne i subiektywne deklarowane przez uczniów, wsparcie ze strony środowiska szkolnego i rodzinnego, relacje rówieśnicze. Do badania wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego oraz technikę ankiety. Badanie przeprowadzono wśród uczniów gliwickich szkół w formie online w ramach współpracy Uniwersytetu Śląskiego ze środowiskiem lokalnym. Zebrany materiał empiryczny pokazuje ocenę zdalnej edukacji przez uczniów. Do jej zalet zaliczyli: łatwość posługiwania się narzędziami cyfrowymi oraz wsparcie ze strony rodziców i nauczycieli. Wśród negatywnych stron nauki online wymienili: trudności ze skupieniem uwagi, organizacją pracy własnej i samodyscypliną, spadek zaangażowania, negatywne emocje (stres, zdenerwowanie, zmęczenie, lęk dotyczący zdawalności egzaminów), brak bezpośrednich kontaktów z rówieśnikami. Ogólnie uczniowie gorzej ocenili jakość zdalnej edukacji w porównaniu z tradycyjną. Wnioski z badań stały się podstawą do sformułowania propozycji rekomendacji służących poprawie jakości edukacji w podobnych sytuacjach.

Year

Volume

Pages

130-148

Physical description

Dates

published
2021

Contributors

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach

References

  • Bobik B., Instytucjonalne, środowiskowe i indywidualne uwarunkowania funkcjonowania pedagoga szkolnego, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2020.
  • Bronikowska M.P., Nauka w czasach pandemii w oczach uczniów. Jak oceniają swoje doświadczenia nauki na odległość uczniowie szkół niepublicznych, 2020, https://www.ourkids.net/pl/nauka-w--czasach-pandemii-w-oczach-uczniow.php [dostęp: 16.08.2021].
  • Buchner A., Majchrzak M., Wierzbicka A., Szeniawska M., Edukacja zdalna w czasie pandemii, edycja I (maj 2020), edycja II (listopad 2020), https://centrumcyfrowe.pl/edukacja-zdalna/pdf [dostęp: 16.08.2021].
  • Całek G., Rodzice o koronaedukacji – wnioski z ankiety, „Szkoła. Miesięcznik dyrektora” 2020, sierpień, http://oswiata.oficyna.mm.pl/#/article/47211 [dostęp: 16.08.2021].
  • Frączek Z., Niepowodzenia szkolne uczniów w czasie pandemii Covid-19. W perspektywie wybranych badań empirycznych, „Kultura – Przemiany – Edukacja”, t. VIII, Rzeszów 2020, s. 76–90

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
2076842

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_15584_kpe_2021_9_6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.