Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | Tom IX | 170-181

Article title

Realizacja funkcji opiekuńczej szkoły jako warunek powodzenia procesu dydaktycznego i wychowawczego w XXI wieku

Content

Title variants

EN
Implementation of the caring function of the school as a condition for the success of the didactic and educational process in the twenty-first century

Languages of publication

Abstracts

EN
The main function of school from the earliest times was passing on knowledge and educate future generations as well as develop student’s personalities. With the passage of time and social changes, the tradition of school education was also changed. The school as an institution in the twenty-first century, in addition to the transfer of knowledge and educating students, should also deal with care activities, because only such a situation determines the effectiveness of teaching and education. The article raises very important issues regarding the ways of performing the caring function in the modern school. It shows the legitimacy and the need to include these activities in the functioning of schools. Currently, a lot of space is devoted to the didactic and educational functions of school, while the importance of the caring function is treated quite marginally. Meanwhile, student care is an integral part of education. Every pedagogical process should include teaching/learning, education and childcare.
PL
Naczelną funkcją szkoły od najdawniejszych czasów było przekazywanie wiedzy i kształcenie przyszłych pokoleń, a także sprzyjanie rozwojowi osobowości ucznia. Wraz z upływem czasu i przemianami społecznymi zmieniała się także tradycja edukacji szkolnej. Szkoła jako instytucja w XXI w. oprócz przekazywania wiedzy i wychowania powinna zajmować się też działaniami opiekuńczymi, bo tylko taka sytuacja warunkuje efektywność nauczania i kształcenia. Artykuł porusza bardzo istotne kwestie dotyczące sposobów realizacji funkcji opiekuńczej we współczesnej szkole. Ukazuje zasadność i potrzebę włączania tych działań w funkcjonowanie szkoły. Obecnie dużo miejsca poświęca się funkcji dydaktycznej i wychowawczej szkoły, natomiast znaczenie funkcji opiekuńczej jest dość marginalnie traktowane. Tymczasem opieka nad uczniem stanowi integralny element kształcenia. Każdy proces pedagogiczny bowiem powinien obejmować swoim zakresem kształcenie, wychowanie i opiekę nad dzieckiem.

Year

Volume

Pages

170-181

Physical description

Dates

published
2021

Contributors

  • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, filia w Jaśle

References

  • Albański L., Gola S., Wybrane zagadnienia z pedagogiki opiekuńczej, Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze, Jelenia Góra 2013.
  • Dąbrowski Z., Pedagogika opiekuńcza w zarysie, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2006.
  • Gajewska G., Pedagogika opiekuńcza. Elementy metodyki, Wydawnictwo PEKW „Gaja”, Zielona Góra 2009.
  • Jundziłł I., Szkoła. Opiekuńczo-wychowawcze funkcje szkoły [w:] Encyklopedia pedagogiczna, red. W. Pomykało, Fundacja Innowacja, Warszawa 1993.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
2076840

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_15584_kpe_2021_9_8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.