PL EN


2020 | 64 | 236-249
Article title

Udział funduszy Unii Europejskiej w rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie gminy Brześć Kujawski

Content
Title variants
Udział funduszy Unii Europejskiej w rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie gminy Brześć Kujawski
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W opracowaniu przeprowadzono ocenę inwestycji i projektów zrealizowanych w gminie Brześć Kujawski przy wsparciu środków finansowych UE po integracji Polski z UE w 2004 roku. W maju i czerwcu 2019 roku zostały wykonane badania sondażowe techniką ankiety wśród 100 mieszkańców gminy, głównie zamieszkałych na terenach wiejskich. W badaniach przeanalizowano także dokumen­tację zawierającą opisy inwestycji realizowanych przez Urzędy Miasta i Gminy Brześć Kujawski po wstąpieniu Polski do UE. W czerwcu 2019 roku wykonano wywiad z władzami gminy i osobami odpowiedzialnymi za pozyskiwanie środków unijnych. W efekcie analizy zebranego materiału stwier­dzono, że środki unijne miały duży udział w finansowaniu projektów prowadzonych na terenie gminy (64,3%). Badani mieszkańcy w większości zauważali zmiany, jakie nastąpiły przez 15 lat w gminie Brześć Kujawski dzięki wykorzystaniu środków finansowych z programów UE. W badaniach twier­dzono, że koszty eksploatacyjne ukończonych inwestycji nie obciążają nadmiernie budżetu gminy. Badani w większości pozytywne oceniali zmiany wynikające z rozwoju gminy, dzięki dofinansowaniu ze środków UE. Najbardziej pozytywne opinie wyrażały osoby: lepiej wykształcone, w młodszym wieku, mieszkające od urodzenia w badanej gminie, uczniowie i studenci oraz rolnicy, a także częściej były to kobiety niż mężczyźni. Z badań wynika, że większość respondentów (65,0%) nie korzystała nigdy z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. W opinii badanych osób wstąpienie Polski do Unii Europejskiej jest korzystne dla kraju i mieszkańców oraz osobiście dla respondentów. Większość badanych wyrażała również zadowolenie z członkostwa Polski w UE (60%).
EN
An assessment of the investments and projects completed with the support of EU funds in the Brześć Kujawski district (gmina) was carried out after Poland’s integration with the EU in 2004. The research was conducted in May and June 2019 using a survey technique among 100 residents of the gmina, mainly residing in rural areas. The study also analyzed documentation containing descriptions of investments implemented by the Brześć Kujawski City and Gmina Office after Poland’s accession to the EU. In June 2019, an interview was conducted with the municipal authorities and people responsible for obtaining EU funds. As a result of the analysis of the collected material, it was found that EU funds had a large share in the financing of projects carried out in the gmina (64.3%). The surveyed inhabitants mostly noticed the changes that took place over 15 years in the Brześć Kujawski gmina due to the use of EU funds. The research stated that the operating costs of completed investments did not overburden the gmina budget. Most of the respondents assessed the changes resulting from the development of the gmina, thanks to EU funding. The most positive opinions were expressed by: better educated, of a younger age, living in the gmina from birth, pupils and students as well as farmers, and more often by women than men. Research shows that the majority of respondents (65.0%) had never used EU funding. In the opinion of the respondents, Poland’s accession to the European Union was beneficial for the country and its inhabitants, as well as for the respondents themselves. Most respondents also expressed satisfaction with Poland’s membership in the EU (60%).
Year
Issue
64
Pages
236-249
Physical description
Dates
published
2020-12-31
Contributors
 • Pracownia Ekonomiki i Doradztwa w Agrobiznesie, Katedra Agronomii Wydział Rolnictwa i Biotechnologii Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
author
 • Pracownia Ekonomiki i Doradztwa w Agrobiznesie, Katedra Agronomii Wydział Rolnictwa i Biotechnologii Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Pracownia Ekonomiki i Doradztwa w Agrobiznesie, Katedra Agronomii Wydział Rolnictwa i Biotechnologii Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
References
 • Antczak, A., Kopeć, A. (2017). Szanse i zagrożenia w rozwoju polskich obszarów wiejskich w ramach PROW 2014–2020. Organizacja i Zarządzanie, 1217(68), 17–27.
 • Cupiał, M., Rorat, J., Szeląg-Sikora, A. (2018). Kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w świetle Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Studia i Prace WNEiZ US, 51, 47–59.
 • Czudec, A., Kata, R., Wosiek, M. (2019). Reducing the development gaps between regions in Poland with the use of European Union funds. Technological and Economic Development of Economy, 25(3), 447–471. DOI: 10.3846/tede.2019.9483.
 • Heller, J., Szczepaniak, A. J. (2008). Regionalne uwarunkowania i efekty podziału funduszy z Unii Europejskiej. Studia Regionalne i Lokalne, 2(32), 112–123.
 • Kalinowski, S. (2018). Problem ubóstwa i wykluczenia społecznego w krajach Unii Europejskiej w kontekście zrównoważonego rozwoju. Wieś i Rolnictwo, 3(180), 93–112. DOI: 10.7366/wir032018/04.
 • Kata, R., Miś, T. (2006). Regional disparities of Poland’s agriculture in aspect of its financing from the European Union funds. New Members – New Challenges for the European Regional Development Policy. Novy Smokoves: Technical University of Košice, University of Economics in Bratislava, German Section in ERSA, 164–170.
 • Kozera-Kowalska, M., Uglis, J. (2020). Spatial diversity of the attractiveness of rural communes for enterprise development in Poland. Annals PAAAE, XXII(2), 88–98. DOI: 10.5604/01.3001.0014.1552.
 • Radomski, P., Moskała, P., Mikosz, P. M. (2016). Transfer wiedzy i innowacji w PROW 2014–2020. Wiadomości Zootechniczne, 54(4), 168–172.
 • Roman, M. (2018). Innowacyjność agroturystyki jako czynnik poprawy konkurencyjności turystycznej makroregionu Polski Wschodniej. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • Satoła, Ł. (2016). Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej na inwestycje komunalne a ograniczanie zadłużenia samorządów. Zeszyty Naukowe SGGW, seria Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 15(64), 139–148.
 • Satoła, Ł., Bogusz, M. (2016). Supporting the development of entrepreneurship in rural areas from structural funds of the European Union (using the example of Małopolskie Province). Intercathedra, 32(1), 66–74.
 • Satoła, Ł. (2017). Społeczna percepcja inwestycji komunalnych współfinansowanych z funduszy strukturalnych. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 49(1/2017), 291–301. DOI: 10.15584/nsawg.2017.1.22.
 • Śmiglak-Krajewska, M. (2019). Innovativeness of young farmers based on farms in the Wielkopolskie province. W: P. Jedlicka, I. Soukal, P. Maresova (red.), Hradec Economic Days: Double-blind peer reviewed proceedings of the International Scientific Conference Hradec Economic Days 2019 (s. 321–322). Hradec Kralove: University of Hradec Kralove.
 • Uglis, J., Kozera-Kowalska, M. (2019). Synthetic measure of rural area attractiveness for living, working and business activities – concept analysis and statistical evaluation. Annals PAAAE, XXI(2), 275–284. DOI: 10.5604/01.3001.0013.2087.
 • Uglis, J., Tratwal-Uglis, N. (2011). Odnowa i rozwój wsi w województwie wielkopolskim – studium przypadku gminy Granowo. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 17, 283–292.
 • Woś, B. (2005). Rozwój regionów i polityka regionalna w Unii Europejskiej oraz w Polsce. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
 • Wyszkowska, Z., Michalska, A., Koreleska, E. (2019). Współczesne trendy na rynku pracy. Aspekty makroekonomiczne. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane UTP w Bydgoszczy.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_15584_nsawg_2020_4_16
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.