PL EN


2020 | 64 | 52-68
Article title

Integracja jako determinanta wzrostu gospodarczego i doskonalenia zarządzania

Content
Title variants
Integracja jako determinanta wzrostu gospodarczego i doskonalenia zarządzania
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie integracji jako determinanty wzrostu gospodarczego oraz wskazanie na istotę, rolę, potrzebę i znaczenie integracji zarządzania w organizacji. Metody ba­dawcze: analiza dostępnej literatury, wnioskowanie. Praca ma charakter przeglądowo-teoretyczny. Wyniki: wskazano na korzyści i bariery związane z wprowadzaniem zintegrowanego systemu za­rządzania w organizacji. W oparciu o studia literatury stwierdzono, że integracja jako strategiczne i inherentne podejście umożliwia rozwiązanie problemów związanych z osiąganiem rzeczywistego, ciągłego doskonalenia i funkcjonowania organizacji w zmiennym otoczeniu rynkowym. Integracja systemu zarządzania przynosi organizacji korzyści ekonomiczne, a zintegrowany system zarządza­nia uwidacznia możliwe efekty synergii. Wskazano, że koncepcja zintegrowanego doskonalenia 5.0 umożliwia znalezienie sposobu na sukces organizacji funkcjonującej w warunkach zmienności i różnorodności otoczenia. Odniesiono się do integracji jako determinanty wzrostu gospodarczego. Wskazano na konieczność prowadzenia badań w zakresie wpływu efektywnego zarządzania wiedzą na kompleksowo rozumiane procesy integracji.
EN
The purpose of the article is to present integration as a determinant of business growth and to indicate the essence, role, significance and relationship with management in an organization. The research methods included an analysis of the available literature and inferences. The work is theoretical in nature. The results indicate the benefits and barriers related to the introduction of integrated management system in an organization. Based on the literature studies it was found that integration as a strategic and inherent approach allows problems to be solved related to achieving real and continuous improvement, and helps an organization to navigate in a changing market environment. The integration of the management system brings economic benefits to the organization, and reveals possible synergy effects. It was pointed out that the concept of integrated improvement 5.0 makes it possible to find a route to success in the functioning of an organization in a variable and diverse environment. Integration was referred to as a determinant of economic growth. The necessity of conducting further research on the impact of effective knowledge management on the comprehensively understood integration processes was underlined.
Year
Issue
64
Pages
52-68
Physical description
Dates
published
2020-12-31
Contributors
 • Katedra Kapitału Intelektualnego i Jakości Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
author
 • Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
References
 • Ahsen, A., Fuc, D. (2001). Integrated Management Systems – Opportunities and Risk for Corporate Environmental Protection. Corporate Environmental Strategy, 8, 165– 176. DOI: 10.1016/S1066-7938(01)00089-6.
 • Ambroziak, E. (2015). Wpływ integracji europejskiej na wzrost gospodarczy. Studia Prawno-Ekonomiczne, XCIV, 187–201.
 • Badinger, H. (2001). Growth effects of economic integration-the case of the EU member states (1950–2000). IEF Working Paper, 40, 2–45.
 • Banaszak, Z., Kłos, S., Mleczko, J. (2016). Zintegrowane systemy zarządzania, wyd. II. Warszawa: PWE.
 • Baum, R., Wajszczuk, K. J., Wawrzynowicz, J. (2011). Zintegrowane systemy zarządzania w przedsiębiorstwach. Logistyka, 4, 13–16.
 • Ben-David, D., Loewy, M. B. (2002). Trade and the Neoclassical Growth Model. Journal of Economic Integration, 18, 1–16. DOI: 10.2139/ssrn.359262.
 • Brodnicki, T., Ciołek, D. (2007). Głębokie determinanty wzrostu gospodarczego weryfikacja empiryczna z wykorzystaniem metod estymacji panelowych. Analizy i Opracowania KEiE UG, 1/2, 1–44.
 • Ejdys, J., Kobylińska, U., Lulewicz-Sas, A. (2012). Zintegrowane systemy zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy. Białystok: Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej.
 • Frankel, J. A., Romer, D. (1999). Does trade cause growth? American Economic Review, 89(3), 379–399. DOI: 10.1257/aer.89.3.379.
 • Fresner, J., Endelhard, G. (2004). Experiences with integrated management systems for two small companies in Austria. Journal of Cleaner Production, 12, 623–631. DOI: 10.1016/j.jclepro.2003.09.013.
 • Gradzewicz, M., Kolasa, M. (2005). Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych a wzrost gospodarczy w Polsce. Ekonomista, 4, 515–527.
 • Gryczuk, A., Russel, P. (2017). Członkostwo w UE a rozwój gospodarczy. Wybrane zagadnienia. Infos. Biuro Analiz Sejmowych, 12(235), 1–4.
 • Hansen, D. J. (red.). (2003). Ekonomiczne aspekty integracji europejskiej, Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 • Harmon, P. (2018). The State of Business Process Management. Pobrane z: http://www. bp-trends.com (2019.10.1).
 • Haus, B. (1998). Teoria i praktyka zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 784, 19–27.
 • Henrekson, M., Torstensson, J., Torstensson, R. (1997). Growth effects of European integration. Economic Review, 41(8), 1537–1557. DOI: 10.1016/S0014-2921(97)00063-9.
 • Hermel, P., Ramis-Puyol, J. (2003). An evolution excellence some main trends. The TQM Magazine, 15(4), 230–243. DOI: 10.1108/09544780310486146.
 • Jorgensen, T. H., Remmen, A., Mellado, M. D. (2006). Integrated management systems – three different levels of integration. Journal of Cleaner Production, 14(8), 713–722. DOI: 10.1016/j.jclepro.2005.04.005.
 • Komisja Europejska (2014). 25 Years After the Fall of the Iron Curtain. The State of Integration of East and West in the European Union. Pobrane z: https://ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf/policy_reviews/east-west_integration.pdf (2020.05. 20).
 • Kozak, M. W. (2015). Reformy polityki spójności: czynniki, efekty, zagrożenia. W: K. Opolski, J. Górski (red.), Strategie gospodarcze i społeczne Unii Europejskiej (s. 276–278). Warszawa: Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Lisiecka, K. (2002). Zintegrowane systemy zarządzania a zagrożenia rynkowe. W: Z. Kłos (red.), TQM nadal aktualne – nowe obszary: wiedza, środowisko, restrukturyzacja (s. 133–143). Poznań: Wyd. Politechniki Poznańskiej.
 • Mańkiewicz, P. J. (2012). GOW jako determinanta konwergencji gospodarczej Polski i wysokorozwiniętych krajów UE. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio H, 50(3), 130–140. DOI: 10.17951/h.2016.50.3.129.
 • Molle, W. (1995). Ekonomika integracji europejskiej: teoria, praktyka, polityka. Gdańsk: Fundacja Gospodarcza NSZZ Solidarność.
 • Pagano, M. (2002). Measuring financial integration. Frankfurt: European Central Bank.
 • Piontek, F. (2014). Kategoria integracja bazą dla zarządzania na rzecz rozwoju. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 39, 7–18.
 • Płowiec, U. (2004). Niektóre problemy rozwoju Polski w warunkach członkostwa w UE. Ekonomista, 2, 149–172.
 • Rodrik, D. (2002). Growth Strategies. NBER Working Paper Series. Working Paper. 10050, 1–60.
 • Rokita, J. (2003). Organizacja ucząca się. Katowice: Akademia Ekonomiczna w Katowicach.
 • Simon, A., Karapetrovic, S., Casadesus, M. (2012). Difficulties and benefits of integrat¬ed management systems. Industrial Management & Data Systems, 112(5), 828–846. DOI: 10.1108/02635571211232406.
 • Siwiński, W. (2007). Unia Europejska a wzrost gospodarczy – perspektywy dla Polski i krajów Europy Centralnej. W: J. J. Michałek, W. Siwiński, M. Socha (red.), Polska w Unii Europejskiej. Dynamika konwergencji ekonomicznej (s. 42–67). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Salomone, R. (2008). Integrated management systems: experiences in Italian organization. Journal of Cleaner Production, 16, 1786–1806. DOI: 10.1016/j.jclepro.2007.12.003.
 • Skrzypek, A. (2013). Uwarunkowania i konsekwencje jakości wiedzy organizacyjnej. Problemy Jakości, 10, 2–7.
 • Skrzypek, A. (2014). Wpływ wiedzy organizacyjnej na jakość zarządzania w procesie integracji w warunkach nowej gospodarki. W: E. Skrzypek (red.), Jakość w procesie integracji systemów zarządzania (s. 282–290). Lublin: UMCS.
 • Skrzypek, A. (2019). Dojrzałość i doskonalenie organizacji. Toruń: Dom Organizatora TNOIK.
 • Skrzypek, E. (2012). Integracja zarządzania w warunkach GOW. Lublin: UMCS.
 • Skrzypek, E. (red.). (2018). Zarządzanie organizacją w warunkach różnorodności. Lublin: Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą UMCS.
 • Stańczyk-Hugiet, E. (2014). Ewolucja koncepcji doskonałości jako egzemplifikacja różnicowania. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 359, 277– 285. DOI: 10.15611/pn.2014.359.26.
 • Sułkowski, Ł. (2004). Problem niewspółmierności koncepcji w zarządzaniu. Przegląd Organizacji, 4, 6–8.
 • The LIME assessment framework (LAF). (2008). European Economy. Occasional Paper 41, Brussels: EC.
 • Zagha, R., Nankani, G., Gill, I. (2006). Rethinking Growth. Finance and Development, 43(1), 7–11.
 • Zymonik, Z., Hamrol, A., Grudowski, P. (2013). Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem. Warszawa: PWE.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_15584_nsawg_2020_4_4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.