PL EN


2021 | 65 | 212-223
Article title

Wpływ ograniczeń epidemiologicznych COVID-19 na działalność instytucji kultury w Polsce

Content
Title variants
Wpływ ograniczeń epidemiologicznych COVID-19 na działalność instytucji kultury w Polsce
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem pracy jest próba identyfikacji wpływu ograniczeń związanych z pandemią COVID-19 na działalność instytucji kultury. Realizując przyjęty cel zastosowano metodę krytycznej analizy literatury wykorzystując dane wtórne GUS dotyczące instytucji kultury od chwili ogłoszenia pandemii w Polsce. Podjęte zagadnienie ma istotne znaczenie w odniesieniu do następstw pandemii i poszukiwania rozwiązań łagodzących jej negatywny wpływ. Temat pracy jest aktualny ze względu na ciągłość trwania pandemii, niepewność funkcjonowania instytucji kultury mimo przywrócenia ich działań, konieczności dostosowania się do nowej rzeczywistości oraz możliwość aplikacji o środki mające przeciwdziałać kryzysowi. Zawieszenie działania przez instytucje kultury było podstawowym czynnikiem organizacyjnym, który wywołał m.in. zwolnienia pracowników, pracę zdalną. Ta forma prezentacji efektów pracy miała przyczynić się do podtrzymania relacji z odbiorcami. Porównując I i II kwartał 2020 roku należy zauważyć, wzrost „znacznych” skutków pandemii we wszystkich jednostkach instytucji kultury wyróżnionych ze względu na formę prawną. Największy wpływ pandemii dotyczył wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Zaś w strukturze PKD były to instytucje świadczące działalność związaną z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych. Największy spadek przychodów powyżej 90% odnotowano dla wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.Podjęte przez MKIDN działania obejmujące ratowanie kultury wiążą się ze wsparciem w ramach dotacji, programów stypendialnych, jednak potrzebna jest długofalowa polityka i radykalna rewizja działania tak, by instytucje kultury zaczęły uzyskiwać przychody.
EN
The aim of the study is to try to identify the impact of restrictions related to the COVID-19 pandemic on the activities of cultural institutions. In order to achieve the adopted goal, the method of critical analysis of the literature was used, using secondary data from the Central Statistical Office concerning the cultural sector since the announcement of the pandemic in Poland. The discussed issue is of significant importance in relation to the consequences of the pandemic and the search for solutions mitigating its negative impact. The topic of the work is topical due to the continuity of the pandemic, the uncertainty of the functioning of cultural institutions despite the restoration of their activities, the need to adapt to the new reality and the possibility of applying measures to counteract the crisis. The suspension of activities by cultural institutions was the basic organisational factor that caused, inter alia, redundancies and remote work. This form of work contributed to maintaining relations with recipients. When comparing the first and second quarters of 2020, it should be noted that the increase in the “significant” effects of the pandemic in all units of cultural institutions was distinguished by their legal form. The greatest impact of the effects of the pandemic concerned voivodeship self-government organisational units. And in the structure of the CAC, these were institutions that provided activities related to the production of films, video recordings and television programs. The largest decrease in revenues – above 90% – was recorded for these voivodeship self-government organisational units. The activities undertaken by the Ministry of Culture and National Heritage, which include preserving culture, involve support under grants and scholarship programs, but a long-term policy and a radical revision of the activities are needed so that cultural institutions start to generate income.
Year
Issue
65
Pages
212-223
Physical description
Dates
published
2021-03-31
Contributors
 • Katedra Ekonomiki i Zarządzania Uniwersytet Rzeszowskii
 • Katedra Ekonomiki i Zarządzania Uniwersytet Rzeszowski
References
 • Betzler, D., Loots, E., Prokupek, M., Marques, L., Grafenauer, P. (2020). COVID-19 and the arts and cultural sectors: investigating countries’ contextual factors and early policy measures. International Journal of Cultural Policy, 1–20. DOI:10.1080/1028663 2.2020.1842383
 • Brown, A. (2020). Life after COVID: Who Will Survive? Arts Professional. Pobrane z: https://www.artsprofessional.co.uk/magazine/article/life-after-covid-who-will-survive (2020.08.01).
 • Buczek, M., Głowacki, J., Gronicki, M., Hausner, J., Markiel, K., Purchla, J., Szeliga-Sanetra, J., Wąsowska-Pawlik, A., Worek, B. (2009). Kultura w kryzysie czy kryzys w kulturze. Raport przygotowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kraków: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 • Czyżewski, K., Fogler, J., Gałązka, A., Hausner, J., Machnowska-Góra, A., Niezabitowski, M., Komar, M., Łysak, P., Opatowicz, A., Piaskowski, R., Purchla, J., Ronduda, Ł., Sanetra-Szeliga, J., Szlendak, T., Szymańska, A., Świątkowska, B. (2020). Raport kultura. Pierwsza do zamknięcia, ostatnia do otwarcia. Kultura w czasie pandemii Covid-19. Kraków: Fundacja GAP.
 • Didier, T., Huneeus, F., Larrain, M., Schmukler, S. (2020). Financing Firms in Hibernation during the COVID-19 pandemic. Pobrane z: http://documents.worldbank.org/ curated/en/228811586799856319/Financing-Firms-in-Hibernation-During-the-COVID-19-Pandemic (2020.08.01).
 • Ekspertyza 12. Adaptacja, hibernacja czy redefinicja. Polskie instytucje kultury w czasie pandemii. (2020). Oprac.: P. Knaś, J. Sanetra-Szeliga. Kraków: GAP.
 • Franczak, K. (2015). Kultura jako źródło zysku? Etos kreatywności i współczesny dyskurs modernizacyjny. Przegląd Socjologiczny, LXIV 64(2), 89–112.
 • https://www.gov.pl/web/kultura/informacje-ogolne2Culture as a first necessity investment (2020.09.15).
 • https://www.gov.pl/web/kultura/takdk14 (2020.09.20).
 • https://www.oecd.org (2020.08.01).
 • Koronawirus: Zawieszenie działalności instytucji kultury i placówek szkolnictwa artystycznego. Informacja z dnia 11.03.2020 roku. Pobrane z: https://www.gov.pl/web/kultura/zawieszenie-dzialalnosci-instytucji-kultury-i-placowek-szkolnictwa-artystycznego (2020.08.01).
 • Kultura w 2019 roku. Wyniki finansowe instytucji kultury w okresie I–VI 2020 roku. Informacja sygnalna z 23.09.2020 roku. Kraków: Urząd Statystyczny w Krakowie.
 • Minister kultury przedstawił środowiskom twórczym zakres działań pomocowych. Informacja z dnia 28.04.2020 roku. Pobrane z: https://www.gov.pl/web/kultura/minister-kultury-przedstawil-srodowiskom-tworczym-zakres-dzialan-pomocowych (2020.08.01).
 • Nieczynne do odwołania? Strategie działania instytucji kultury w warunkach pandemii. (2020). https://www.facebook.com/events/2753337621430106 (2020.09.15).
 • Nobre, G. (2020). Creative Economy and Covid-19, Technology, Automation and the New Economy. Pobrane z: http://www.researchgate.net/profile/Guilherme_Nobre/publication/340438912_Creative_Economy_and_Covid19_technology_automation_and_the_new_economy/links/5e8a71f4299bf130797ffc1e/Creative-Economy-and-Covid-19-technology-automation-and-the-new-economy.pdf (2020.08.01).
 • O’Connor, J. (2020). Art and Culture after Covid-19. Pobrane z: https://wakeinalarm.blog/2020/04/09/artand-culture-after-covid-19/ (2020.08.01).
 • Ponte, B. (2020). The Cultural Ecosystem Endangered. Pobrane z: https://www.artsmana-gement.net/Articles/International-Arts-Management-und-COVID19-The-cultural-ecosystem-endangered,4137 (2020.08.01).
 • Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 194).
 • Wpływ pandemii COVID-19 na podmioty działające w obszarze kultury w drugim kwartale 2020 r. Informacja sygnalna z 19.10.20 roku. Kraków: Urząd Statystyczny w Krakowie.
 • Wsparcie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pobrane z: https://www.gov.pl/web/kultura/wsparcie-ministra-kultury-i-dziedzictwa-narodowego (2020.08.01).
 • Wyniki finansowe instytucji kultury w okresie I–VI 2020 r. Informacja sygnalna 23.09.2020. Kraków: Urząd Statystyczny w Krakowie.
 • Voucher dla instytucji kultury. Informacja z dnia 27.05.2020 roku. Pobrane z: https:// www.gov.pl/web/gov/voucher-dla-instytucji-kultury (2020.08.01).
 • Życie Regionów. Kultura w czasach pandemii. Jak samorządy i instytucje wspierają artystów. Wydanie specjalne „Rzeczpospolitej” z dnia 30.06.2020 roku. Pobrane z: https://regiony.rp.pl/wp-content/uploads/2020/06/ŻR-Kultura-w-czasach-pandemii.pdf (2020.08.01).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_15584_nsawg_2021_1_12
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.