PL EN


2021 | 65 | 47-73
Article title

Rozwój usług elektronicznej administracji publicznej w Polsce na tle Unii Europejskiej

Content
Title variants
Rozwój usług elektronicznej administracji publicznej w Polsce na tle Unii Europejskiej
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jednym z ważniejszych obszarów stanowiących o istocie społeczeństwa informacyjnego jest e-administracja. Celem artykułu jest ocena poziomu rozwoju usług e-administracji w krajach Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Polski. Dla realizacji celu badań wykorzystano metodę Perkala i Warda oraz zastosowano wskaźniki: DESI i EDGI. Badanie przeprowadzono w oparciu o dostępne dane Eurostatu i Głównego Urzędu Statystycznego z obszaru publicznych usług e-administracji dla obywateli. W artykule odniesiono się również do priorytetów rozwojowych Polski i UE w aspekcie rozwoju e-administracji. Elektroniczna administracja publiczna w krajach UE przechodzi transformację cyfrową, od tradycyjnego załatwiania spraw obywateli do nowoczesnej, tj. elektronicznej realizacji usług publicznych. Następuje szybki postęp w rozwoju elektronicznej administracji w Europie. Nie jest on jednak równomierny, uwidaczniają się znacznie nierówności w dostępie i wykorzystaniu ICT w poszczególnych państwach członkowskich. Jak wynika z przeprowadzonych badań, poziom rozwoju usług e-administracji w Polsce odbiega od średniego w UE, pomimo znaczącej poprawy w takich obszarach jak otwarte dane, wstępnie wypełniane formularze oraz dostępność usług administracji elektronicznej dla przedsiębiorstw.
EN
The information society, which was born along with the development of information and communication technologies, is a commonly used term in everyday life, both personally and professionally. The aim of the article is to evaluate the level of development of e-government services in the European Union countries, with particular emphasis on Poland. For the purpose of the research, the Perkal and Ward methods were used and the following indicators: DESI and EGDI. The available data from Eurostat and the Central Statistical Office in the area of public e-government services for citizens were analyzed. The article also refers to the development priorities of Poland and the European Union in terms of e-administration development. E-administration is one of the most important areas determining the essence of the information society. Rapid progress is observed in the development of e-government in Europe. However, it is not even, and there are significant inequalities in the access and use of ICT in individual Member States. Societies strive for quick and convenient handling of civil matters via the Internet. Electronic public administration in EU countries is under going a digital transformation, from traditional handling of citizens’ affairs to modern, i.e. electronic implementation of public services. As the research shows, the level of development of e-government services in Poland differs from the average in the EU, despite a significant improvement in such areas as open data, pre-filled forms and the availability of e-administration services for enterprises.
Year
Issue
65
Pages
47-73
Physical description
Dates
published
2021-03-31
Contributors
author
 • Katedra Ekonomii i Finansów Politechnika Świętokrzyska
author
 • Katedra Ekonomii i Finansów Politechnika Świętokrzyska
References
 • Alzahrani, L., Al-Karaghkouli, W., Weerakkody, V. (2017). Analysing the Critical Factors Influencing Trust in E-government Adoption from Citizens’ Perspective: A Systematic Review and a Conceptual Framework. International Business Review, 26(1), 164–175. DOI:10.1016/j.ibusrev.2016.06.004.
 • Ardielli, E., Halásková, M. (2015). Assessment of e-government in EU countries. Scientific papers of the University of Pardubice, Series D, Faculty of Economics and Administration, 34, 4–16.
 • Batagan, L., Capisizu, S., Pocovnicu, A. (2009). E-service quality management. Journal of Applied Quantitative Methods, 4(3), 370–381.
 • Bélanger, F. & Carter, L. (2008). Trust and risk in e-government adoption. Journal of Strategic Information Systems, 17(2), 165–176. DOI: 10.1016/j.jsis.2007.12.002.
 • Bloom, M., Fischer, J., Orme, J. G. (2009). Evaluating practice: Guidelines for the accountable professional (6rd ed.). Harlow: Pearson Allyn & Bacon.
 • Budziewicz-Guźlecka, A. (2010). Rola e-administracji w rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 58, 347–354.
 • Cellary, W. (2002). Organizacja administracji publicznej na potrzeby obywateli. W: W. Cellary (red.), Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego (s. 94–97). Warszawa: Raport o rozwoju społecznym. Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju UNDP.
 • Centeno, C., van Bavel, R., Burgelman, J. C. (2005). A Prospective View of e-Government in the European Union. The Electronic Journal of e-Government, 3(2), 59–66.
 • Digital Economy and Society Index DESI: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-economy-and-society-index-desi (2020.09.2).
 • Dominiak, J. (2008). Poziom rozwoju usług elektronicznych w Polsce na tle państw Unii Europejskiej. W: J. Dominiak (red.), Przemiany w sferze usług w Polsce (s. 9–28). Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 • Dominiak, J. (2016). Poziom wykorzystania usług elektronicznych przez firmy i gospodarstwa domowe województwa wielkopolskiego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 30(4), 35–49.
 • Dylewski, M., Filipiak, B. (2005). Usługi publiczne. W: S. Flejterski, A. Panasiuk, J. Perenc, G. Rosa, (red.), Współczesna ekonomika usług (s. 451–460). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Dziarski, G., Kłosowski, W. (2003). Usługi publiczne, w tym komunalne. Warszawa: FRDL Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT.
 • E-Government Survey (2010). Department of Economic and Social Affairs, Leveraging e-government at a time of financial and economic crisis. New York: United Nations.
 • E-Government Survey (2018). Department of Economic and Social Affairs, Gearing e-government to support transformation towards sustainable and resilient societies. New York: United Nations.
 • E-Government Survey (2020). Department of Economic and Social Affairs, Digital government in the decade of action for sustainable development. New York: United Nations.
 • Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. (2010). Bruksela: Komisja Europejska.
 • European Commission eGovernment Benchmark 2017. Taking stock of user-centric design and delivery of digital public services in Europe. Final Insight Report – Volume1. Pobrane z: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/696b493e-f9a8-11e7-b8f501aa75ed71a1/language-en, (2021.01.28). DOI: 10.2759/816781.
 • Feltynowski, M., Nowakowska, A. (2009). Metoda oceny potencjału innowacyjnego regionów. W: A. Nowakowska (red.), Zdolności innowacyjne polskich regionów (s. 14–24). Łódź: Wydawnictwo Biblioteka.
 • Gatnar, E., Walesiak, M. (2004). Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 • Gąsiorek, A. (2017). Zróżnicowanie rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Unii Europejskiej. The Review of European Affairs, 12(2), 127–143.
 • Ghazaleh, M. A., Ahmad, S. Z. (2018). Ajman Digital Government: the way forward to digest digitalization. Emerald Emerging Markets Case Studies, 8(2), 1–20.
 • Grabiński, T., Sokołowski, A. (1984). Z badań nad efektywnością wybranych procedur taksonomicznych. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 181, 63–80.
 • Halcombe, R. G. (1997). A Theory of the Theory of Public Goods. The Review of Austrian Economics, 10(1),1–22.
 • Indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego na 2019 r. Sprawozdanie krajowe dotyczące Polski. Komisja Europejska.
 • Kapler, M., Piersiala, L. (2014). E-usługi w administracji publicznej. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 33, 195–208.
 • Kokot-Stępień, P., Piersiala, L. (2019). Analiza funkcjonowania technologii informacyjnych w administracji publicznej. Collegium of Economic Analysis Annals SGH, 56, 91–103.
 • Kozłowska, B. (2003). Podmioty administracji. W: M. Chmaj (red.), Prawo administracyjne, część ogólna (s. 97–107). Warszawa: Wyższa Szkoła Handlu i Prawa i. R. Łazarskiego.
 • Małkowska, A., Głuszak, M. (2016). Pro-investment local policies in the area of real estate economics – similarities and differences in the strategies used by communes. Oeconomia Copernicana, 7(2), 269–283. DOI: 10.12775/OeC.2016.016.
 • Marek, T. (1989). Analiza skupień w badaniach empirycznych. Metody SAHN. Warszawa: PWN.
 • Matthews, W. (2002). E-gov prone to falter, Federal Computer Week May 6th.
 • Młodak, A. (2006). Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej. Warszawa: Difin
 • OECD e-government studies. The e-government imperative. (2003). Paryż: OECD.
 • Opolski, K. (2008). Zarządzanie jakością w usługach publicznych. Warszawa: Ce-DeWu.
 • Parysek, J.J., Wojtasiewicz, L. (1979). Metody analizy regionalnej i metody planowania regionalnego. Studia KPZK PAN, t. LXIX. Warszawa: PWN.
 • Pilemalm, S., Lindgren, I., & Ramsell, E. (2016). Emerging forms of inter-organizational and cross-sector collaborations in e-government initiatives: Implications for participative development of information systems. Transforming Government: People, Process and Policy, 10(4), 605–636. DOI: 10.1108/TG-12-2015-0055.
 • Portal Komisji Europejskiej Digital Economy and Society Index DESI. Pobrane z: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-economy-and-society-index-desi (2020.09.2).
 • Portal Komisji Europejskiej. Pobrane z: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/content/ european-digital-strategy (2020.09.15).
 • Portal Unii Europejskiej. Pobrane z: https://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf (2020.09.15).
 • Raport Capgemini dot. Cyfrowych usług elektronicznych w Europie – Digitizing Public 9 Services in Europe: Putting ambition into action 9th Benchmark Measurement. Pobrane z: http://www.capgemini.com/resources/2010-egovernment-benchmark (2020.09.15).
 • Rollnik-Sadowska, E., Dąbrowska, E. (2018). Cluster analysis of effectiveness of labour market policy in the European Union. Oeconomia Copernicana, 9(1), 143–158. DOI: 10.24136/oc.2018.008.
 • Rust, R. T., Kannan, P. K. (2003). E-service: A New Paradigm for Business in the Electronic Environment. Communications of the ACM, 46(6), 37–42. DOI: 10.1145/777313.777336.
 • Scupola, A. (2018). Digital Transformation of Public Administration Services in Denmark: A Process Tracing Case Study. Journal of NBICT, 1, 261–284. DOI: 10.13052/nbjict1902-097X.2018.014.
 • Strahl, D. (2006). Metody oceny rozwoju regionalnego. Wrocław: Wydawnictwo AE im O. Langego we Wrocławiu.
 • Szkutnik, W., Sączewska-Piotrowska, A., Hadaś-Dyduch, M. (2015). Metody taksonomiczne z programem STATISTICA. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 • Szymla, Z. (2000). Determinanty rozwoju regionalnego. Wrocław: Ossolineum.
 • Śledziewska, K., Zięba, D. (2016). E-administracja w Polsce na tle Unii Europejskiej. Jak z niej (nie) korzystamy. Warszawa: Digital Economy Lab UW.
 • Świątek, W. (2019). Development of E-administration Services in Poland. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, 3, 72–83. DOI: 10.5604/01.3001.0013.6545.
 • Trąpczyński, P., Jankowska, B., Dzikowska, M., Gorynia, M. (2016). Identification of Linkages between the Competitive Potential and Competitive Position of SMEs Related to their Internationalization Patterns Shortly after the Economic Crisis. Entrepreneurial Business and Economics Review, 4(4), 29–50. DOI: 10.15678/EBER.2016.040403.
 • Tsonev, I. (red.). (2016). Re-designing public services for the 21st century. Comparative analysis of the e-reforms in Estonia, Bulgaria and Romania. The European Liberal Forum (ELF). Pobrane z: https://www.liberalforum.eu/wp-content/uploads/2018/09/Redesigning_public_services_ENG_FINAL.pdf (2021.01.28).
 • Ward, J. H. Jr. (1963). Hierarchical grouping to optimize an objective function. Journal of the American Statistical Association, 58(301), 236–244.
 • Zeliaś, A. (red.). (2000). Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 • Ziębicki, B. (2007). Uwarunkowania oceny efektywności świadczenia usług użyteczności publicznej. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni, 6,149–166.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_15584_nsawg_2021_1_3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.