PL EN


2018 | 14 | 1 |
Article title

Czynności przeszukania w pomieszczeniach kościołów i innych związków wyznaniowych. Zatrzymanie dokumentów i innych rzeczy

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy tytułowej problematyki przeszukania w pomieszczeniach należących do kościołów i innych związków wyznaniowych oraz zatrzymania należących do tych podmiotów dokumentów i innych rzeczy. Poprzez analizę obowiązujących uregulowań prawnych publikacja zawiera próbę odpowiedzi na pytanie, czy rozwiązania normatywne istniejące w porządku prawa polskiego dopuszczają możliwość dokonywania przeszukiwań w obiektach sakralnych i innych pomieszczeniach należących do kościołów i innych związków wyznaniowych oraz, czy ewentualnie ujawnione w trakcie tych czynności pisma i dokumenty będące w posiadaniu podmiotów konfesyjnych podlegają jakiejkolwiek ochronie. Czy kościoły i inne związki wyznaniowe obowiązane są do wydawania na żądanie służb każdej, mogącej stanowić dowód w sprawie rzeczy, którą służby te wskażą, i czy same czynności przeszukania są uregulowane w sposób niebudzący wątpliwości i z pełnym poszanowaniem gwarantowanych konstytucyjnie praw jednostki?W artykule wskazano zagadnienia sporne i budzące zastrzeżenia oraz zawarto propozycję rozwiązań de lege ferenda.
EN
This article deals with the subject of searches in rooms belonging to churches and religious organizations and the detention of documents and other things belonging to these entities. By analysing the applicable legal regulations, the publication attempts to answer the question whether the normative solutions existing in the Polish legal order allow for the possibility of conducting searches in religious buildings and other premises belonging to churches and religious organizations, and whether any writings and documents held by confessional entities disclosed in the course of these activities are subject to any protection? Are churches and religious organisations obliged, at the request of the services, to issue any person who can provide evidence of the things which they indicate, and are the searches themselves regulated unambiguously and with full respect for the rights of the individual guaranteed by the Polish Constitution?The article presents the controversial and objectionable issues and proposes solutions de lege ferenda.
Year
Volume
14
Issue
1
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-09-20
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_15633_acan_2476
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.