PL EN


2019 | 15 | 2 |
Article title

Studium i studia prawa kanonicznego w służbie reform papieża Franciszka

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Reforma procesowa papieża Franciszka z roku 2015 oraz posynodalna adhortacja apostolska Amoris laetitia z roku 2016 zobowiązują do zgłębiania prawa kanonicznego przez różne podmioty, w szczególności dotyczy to biskupów diecezjalnych oraz proboszczów; tym bardziej, że papież Franciszek bardzo konkretnie obciążył poszczególnych biskupów diecezjalnych osobistą odpowiedzialnością za jej realizację. Stąd też problematyka studium oraz studiów prawa kanonicznego we współczesnym Kościele, również i w Polsce, staje się ważnym oraz pilnym zadaniem oraz odpowiedzią na ukierunkowania pontyfikatu papieża Franciszka, a także na wymogi współczesnego świata, w którym takie instytucje, jak małżeństwo i rodzina, muszą odnaleźć swoje właściwe miejsce, również dzięki konkretnemu nauczaniu oraz praktycznemu działaniu ze strony Kościoła.Współczesna reforma studiów prawa kanonicznego ma dopomóc nie tylko w podniesieniu ich poziomu nauczania, ale winna przyczynić się do zrozumienia reformy procesowej oraz innych współczesnych reform Kościoła, w szczególności w procesie poprawnej aplikacji nowych norm prawnych, aby zostały zminimalizowane pojedyncze błędy interpretacyjne. Podniesienie kultury prawnej w Kościele należy wiązać z troską o podniesienie dyscypliny oraz karności eklezjalnej.Rozpoczęta i kontynuowana z powodzeniem przez papieża Franciszka szeroka oraz wielowymiarowa reforma Kościoła wymaga dalszych konkretnych postanowień oraz jej rzeczywistej realizacji w poszczególnych Kościołach partykularnych. Wiąże się ona z przygotowaniem odpowiedniej liczby specjalistów, co wymaga postaw zaangażowania oraz czasu w celu realizacji praktycznych zadań.Przywołane fragmenty prawa papieskiego pozostają również jasnym odzwierciedleniem powszechnego rozumienia znaczącej roli nauczyciela akademickiego. Jak łatwo zauważyć, reformy zaproponowane przez papieża Franciszka są bardzo wymagające i domagają się bardzo konkretnych postaw oraz odpowiedzi.
EN
The 2015 Pope Francis’s process reform and 2016 post-synodal apostolic exhortation Amoris laetitia oblige various entities to deepen their knowledge concerning the canon law. This, specifically, applies to diocesan bishops and priests, all the more that Pope Francis very precisely has held individual diocesan bishops personally responsible for its realization. Hence, also in Poland, the issue of the canon law study and studies in the present Church becomes an important and urgent task, as well as an answer to the Pope Francis’s pontificate orientation and, unarguably, also to the modern word requirements, in which institutions such as marriage and family must find their adequate places, also due to a specific teaching and practical actions undertaken by the Church.The aim of the current reform of the canon law studies is not only to help in increasing their level of teaching, but it should also contribute to the understanding of the process reform and other current reforms of the Church, especially, in the process of applying new legal norms in a correct manner, in order to minimize individual interpretation errors. Increase of legal culture within the Church must be perceived together with a concern of increasing ecclesial discipline and obedience.The Church broad and multidimensional reform initiated and successfully continued by Pope Francis requires further concrete decisions and that it is genuinely introduced in particular individual Churches. Undoubtedly, it is connected with providing an adequate number of specialists, which requires specific engagement attitudes and time to implement practical tasks.The invoked fragments of the Pope’s law remain an obvious image of common understanding of an also important role of academic teacher. Without any effort, it can be seen that reforms proposed by Pope Francis are very demanding and require very specific ­attitudes and responses.
Year
Volume
15
Issue
2
Physical description
Dates
published
2019
online
2020-04-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_15633_acan_3586
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.