PL EN


2019 | 15 | 2 |
Article title

Dopuszczalność krytyki ideologii gender w kontekście prawa do swobodnego pełnienia misji przez Kościół katolicki w Rzeczypospolitej Polskiej

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł ukazuje rozwój idei gender i jej wpływ na rozumienie praw człowieka w prawie międzynarodowym. W tym kontekście został postawiony problem ewentualnego konfliktu pomiędzy uprawnieniami osób LGBT a swobodą głoszenia doktryny religijnej przez Kościół katolicki. W wyniku przeprowadzonych analiz został sformułowany wniosek, że w obecnym stanie prawnym obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej krytyka idei gender, jak również samego stylu życia osób LGBT jest dopuszczalna prawnie, pod warunkiem, że jej treść będzie zgodna z doktryną danego kościoła lub innego związku wyznaniowego, nie będzie naruszać dóbr osobistych tych osób oraz przepisów prawa karnego. Ponadto stwierdzono, że dokonywanie przez przedstawicieli Kościoła katolickiego w ramach wykonywanych przez nich funkcji ocen moralnych oraz krytyki ideologii gender, jak również efektów wdrażania jej w życie społeczne, mieści się w ramach swobodnego wykonywania misji Kościoła, ze względu na treść jego doktryny religijnej.
EN
The article shows the development of the idea of gender and its impact on understanding human rights in international law. In this context, the problem of a possible conflict between the rights of LGBT persons and the freedom to preach religious doctrine by the Catholic Church was raised. As a result of the conducted analyzes, it was concluded that in the current legal status in force in the Republic of Poland, criticism of the idea ofgender as well as the lifestyle of LGBT people is legally permissible, provided that its content is consistent with the doctrine of a given church or other religious association, not will violate their personal rights and criminal law. In addition, it was found that the performance by representatives of the Catholic Church of their functions, moral assessments and criticism of gender ideology, as well as the effects of its implementation in social life, falls within the free exercise of the mission of the Church, due to the content of its religious doctrine.
Year
Volume
15
Issue
2
Physical description
Dates
published
2019
online
2020-04-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_15633_acan_3587
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.