PL EN


2017 | 49 |
Article title

State law as a determinant of church legislation: the case of Poland

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Częścią relacji między Kościołem a państwem są wzajemne zależności między ich prawnymi systemami. Celem artykułu jest przedstawienie problemu wpływu prawa państwowego na prawo kanoniczne. W artykule omówiona została aktualna sytuacja w Polsce pomiędzy Kościołem katolickim i Rzecząpospolitą Polską. Dokument wydany przez Konferencję Episkopatu Polski zatytułowany „Wytyczne dotyczące wstępnego dochodzenia kanonicznego w przypadku oskarżeń duchownych o czyny przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z osobą niepełnoletnią poniżej osiemnastego roku życia” (2014) i zmiany w nim dokonane są ilustracją tego oddziaływania. Wniosek z przeprowadzonych rozważań jest następujący: prawodawca kościelny, który chce być dobrym pasterzem swojego stada, powinien mieć wiedzę na temat prawa państwowego. Musi on być czujny i stale monitorować prace państwowych organów ustawodawczych. Postulat w tej materii może być sformułowany specjalnie wobec organu legislacyjnego Konferencji Episkopatu, czyli Rady Prawnej. Mutatis mutandis zasady relacji Kościoła i państwa oraz konsekwencje działalności prawodawczych Kościoła można zastosować do różnych związków wyznaniowych lub różnych państw.
EN
A part of the relation between Church and state are interrelations between their systems of law. The aim of the paper is to present the problem of influence of state law on canon law. The discussion presented in the paper is to refer to the current situation in Poland and relations of the Catholic Church and the Republic of Poland. Document issued by the Episcopal Conference of Poland titled “The Guidelines for initial canonical inquiry and in the case of clerical accusations of deeds against the Sixth Commandment of the Decalogue with a minor under the age of eighteen” (2014) and the amends to it is an example. The conclusion is that the church legislator, who wants to be a good Shepherd of his Flock is to be knowledgeable about the state law and must be vigilant and constantly monitor the legislative work of the legislative state organs. The postulate in the matter can be formulated especially for the legislative body of the Episcopal Conference that is the Council for Legal Affairs. Mutatis mutandis the principles of the Church and state relations and consequences of the relations for legislation can be applied to different religious organizations or different states.
Year
Volume
49
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-06-15
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_15633_acr_2419
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.