PL EN


2018 | 50 |
Article title

Uwielbienie Boga w przekazie medialnym: mass media w świetle pierwszego papieskiego orędzia radiowego z 1931 roku

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł analizuje pierwsze papieskie orędzie radiowe wygłoszone 12 lutego 1931 roku przez Piusa XI. Szczególnie zwrócono uwagę na przedstawione tam rozumienie przekazu medialnego jako skierowanego do wszystkich, a więc posiadającego charakter nie tylko globalny, ale powszechny, także w tym znaczeniu, że papież zwraca się w nim również do Boga (w akcie uwielbienia i dziękczynienia). Jest to fakt, na który, jak się wydaje, niezbyt zwraca się uwagę. Omówiono kontekst powstania pierwszego papieskiego orędzia radiowego, obraz Boga ukazany przez papieża Piusa XI, w tym dobroczynne związki Boga z innymi odbiorcami przekazu. Pierwsze papieskie orędzie radiowe Piusa XI z 1931 roku zawiera wskazania, których uwzględnienie pomaga znacznie lepiej zrozumieć i coraz pełniej wykorzystać wielkie, nawet rosnące możliwości mediów współcześnie i w przyszłości.
EN
The article analyzes the first papal radio message transmitted on February 12, 1931. A particular attention was paid to the understanding of the media message presented there as addressed to everyone, and therefore having a character not only global, but universal. According to Pope Pius XI this universality means also addressing to God (in the act of praise and thanksgiving). It is a fact that this conception seems to be not particularly noticed – is God. The context of the first Pope’s radio message, the image of God shown by Pope Pius XI, including God’s beneficial relationships with other recipients of the message was discussed. The first Pope’s radio message of Pius XI from 1931 contains indications that can help better understand and fully utilize the great, even growing media’s possibilities nowadays and in the future.
Year
Volume
50
Physical description
Dates
published
2018
online
2019-05-15
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_15633_acr_3285
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.