PL EN


2014 | 46 |
Article title

Nadzieja w Jezusie Chrystusie

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Proces sekularyzacji, który naznacza swoim wpływem dzisiejszą religię i kulturę, wywiera swój wpływ także na nadzieję chrześcijańską. Z tego powodu w nowej formie pojawiają się dwa kluczowe grzechy przeciw nadziei, którymi są rozpacz i zuchwała ufność. Przez nie człowiek gubi się w swojej wolności, zamyka się przed nim droga ku przyszłości. Świat bez nadziei, jak w czasach przedchrześcijańskich, staje się smutny i zimny duchowo. W istniejącej sytuacji pojawia się pytanie, w jaki sposób odnowić przekonanie o wartości nadziei i jak ją ukazywać wobec trudności, które napotyka ona w codziennym życiu. Artykuł wskazuje wzór człowieka nadziei, którym jest męczennik. Przypomina on, że w głoszeniu nadziei ważne jest zwrócenie uwagi na: bliskość wieczności, pozytywny wymiar stworzenia oraz perspektywę krzyża. Natomiast zwieńczeniem duchowym nadziei jest modlitwa.
EN
The process of secularization, which marks its impact on today's religion and culture, exerts its influence on Christian hope. For this reason in a new form appear two key sins against hope, despair and brash confidence. Because of the sins the man gets lost in his freedom and the door towards future gets closed as well. As in the days of the pre-Christian, the world without hope becomes sad and cold spiritually. In the existing situation arises the question how I do renew my belief in value of hope and how to show it in face of difficulties disturbing its moments of being experienced. The article emphasizes the fact that a martyr is a model of hope for mankind and reminds of three things important in proclamation of hope: the near eternity, positive dimension of creation and the prospect of the cross. And the spiritual culmination of hope is prayer.
Year
Volume
46
Physical description
Dates
published
2014
online
2015-06-15
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_15633_acr_955
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.