PL EN


2014 | 46 |
Article title

Globalizacja a dzieło stworzenia-zbawienia

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Określenie „globalizacja” można uznać za symbol naszej epoki, nowoczesności i postępu. Tytuł artykułu odsyła również do zawsze związanej z chrześcijaństwem koncepcji historii właśnie jako jednoczenia na bardzo szeroką skalę i dogłębnie. Pierwsza część opracowania prezentuje ogólny zarys tak rozumianych dziejów. Następnie zostały wskazane przykłady związanej z duchowością chrześcijańską realizacji tego jednoczenia. Ostatnia część jest poświęcona stosunkowi chrześcijaństwa do jednego z podstawowych narzędzi i wymiarów jednoczenia, którym jest współczesna globalizacja, czyli do środków społecznego przekazu. Nieraz nie zauważa się, że na ten stosunek składa się np. podziw. Rysuje się w ten sposób zbieżność między współczesną globalizacją i chrześcijańskim rozumieniem historii, która przedstawia się jako korzystna i dla chrześcijaństwa, i dla współczesnych procesów globalizacji.
EN
The term globalization can be considered as a symbol of our era, modernity and progress. The article also refers to always associated with Christianity's concept of history as a unification on a very large scale and depth. The first part of the article presents a general outline so understood history. Then were identified examples of Christian spirituality associated with the implementation of this unification. The next part is dedicated to the relation of Christianity to one of the basic tools and dimensions of unification, which is the contemporary globalization, that is to the media. Sometimes one does not notice that this relation consists of such admiration. The convergence between contemporary globalization and the Christian understanding of history presents itself as a useful for Christianity, as for the contemporary processes of globalization.
Year
Volume
46
Physical description
Dates
published
2014
online
2015-06-15
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_15633_acr_958
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.