PL EN


2019 | 25 | 1 |
Article title

Rywalizacja o władzę między prezydentem Franklinem Delano Rooseveltem a Sądem Najwyższym w USA

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rok 1936 przyniósł w USA znacznie więcej niż reelekcję prezydenta Fran­klina Delano Roosevelta. W przestrzeni publicznej zaistniał w skali dotąd niespotykanej ostry konflikt o program reform zwany Nowym Ładem. Amerykańska demokracja zaprezentowała swoją złożoność i niedookre­śloność. Konflikt ten miał wiele aspektów: instytucjonalny - spór między rządem (prezydentem, Kongresem i Administracją) a Sądem Najwyższym odnośnie zakresu kompetencji instytucji władzy; polityczny – dotyczący odpowiedzialności elit politycznych przed społeczeństwem; społeczno -ekonomiczny – odnośnie kierunku rozwoju amerykańskiej demokracji; filozoficzny – spór dotyczący rozumienia pojęcia wolności; prawny – do­tyczący formalnych relacji między poziomami władzy; personalny między osobowościami i osobistościami reprezentującymi odmienne widzenie wła­dzy; historyczny – przypominający początki republiki i spory o konstytu­cję. Dla niektórych, spór prezydenta Franklina Delano Roosevelta z Sądem Najwyższym dotyka samej istoty demokracji przedstawicielskiej. Po roku, konflikt został w zasadzie zażegnany, wszystkie jego strony wyszły z niego „poturbowane”, system polityczny pokazał swoją zdolność do regeneracji. Wnioski z niego płynące, są po dziś dzień przyczynkiem do ważnych dla amerykańskiej demokracji i ciekawych dla jej badaczy dociekań na temat przywództwa politycznego i jego relacji ze społeczeństwem. Analiza do­świadczeń amerykańskich może swoim znaczeniem jest przydatna wszę­dzie tam gdzie przedmiotem politycznego sporu staje się niezależność wła­dzy sądowniczej.
EN
1936 brought a lot more than the re-election of president Franklin Delano Roosevelt. It was also a year which brought a broad and radical challenge to the New Deal reform policies. American democracy demonstrated its com­plexity and unfinishedness. The conflict between FDR and the Supreme Court has many dimensions: institutional – conflict between the govern­ment (the president, Congress and the Administration) and the US Supre­me Court over the range of powers of each actor; political – regarding the accountability of political elites; socio-economic – regarding the direction of development of American democracy; philosophical – over the meaning of liberty; legal – regarding the separation of powers between the levels of government; personal – between persons and personalities represen­ting divergent visions of power; and historical – reviving the constitutional debates from the early republic. For some, the clash between FDR and the USSC touched the very essence of the representative democracy. After a year, the level of tensions subsided and all parties were scarred, yet the po­litical system as such demonstrated its resilience. Its outcome to these days serves as a pretext for deliberations about the relations between leaders and followers. Events in America may be useful for all countries where the auto­nomy of the judicial branch of government becomes a political issue.
Year
Volume
25
Issue
1
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-07-01
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_15633_fhc_3417
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.