PL EN


Journal
2017 | 46 | 2 |
Article title

Wiarygodność jako cnota moralna?

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest omówienie moralnego aspektu wiarygodności osoby ludzkiej. Autor proponuje powiązanie wiarygodności z prawdomównością, która jest cechą mowy formalnej, gdy jest zgodna z „przekazywalną myślą mówiącej osoby”. Prawdomówność jest stałą i niezmienną gotowością woli oddania każdemu człowiekowi należnej mu prawdy. Wiarygodność osoby ludzkiej jest wynikiem prawdomówności, oznaczającej, że jest kimś, kto jest wiarygodny (autorytet) w dostępie do prawdy w danej dziedzinie. Ze względu na dobro osoby ludzkiej konieczne jest nie tylko bycie prawdomównym, ale także umiejętne posługiwanie się prawdomównością dla uzyskania wiarygodności. Wiarygodność jest cnotą ludzkiego rozumu praktycznego, który pozwala człowiekowi tak posługiwać się własną prawdomównością, aby mógł być osobą godną zaufania. Z tego powodu autor nazywa wiarygodność roztropną prawdomównością.
EN
The aim of this article is to discuss the moral aspect credibility of the human person. The author proposes to link credibility with truthfulness, which is a feature of formal speech, when it is in agreement with the “transference of the thought of the speaking person.” Truthfulness is a constant and perpetual readiness of the will to render to every man the truth that is due him. The credibility of the human person is the result of truthfulness, meaning that he is someone who is trustworthy (authority) with accessto the truth in any field. Due to the good of the human person, it is necessary not only to be truthful, but also to skillfully use this truthfulness to become credible. Credibility is the virtue of human practical reason that allows the person use his own truthfulness so he can be a trustworthy person. For this reason the author calls it prudent truthfulness.
Journal
Year
Volume
46
Issue
2
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-03-31
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_15633_lie_2360
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.