PL EN


Journal
2019 | 49 | 1 |
Article title

Applied ethics, i.e. the issue of norms and values in the choices of everyday life

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wartościowanie i ocenianie jest w życiu nieuniknione. Dotyczy ono zarówno dokonywania osobistych wyborów, jak i oceniania faktów. W świecie, w którym przyszło nam żyć, etyka wydaje się pojawiać dopiero w momentach, gdy do dyskusji trafiają istotne tematy społeczne, takie jak aborcja, eutanazja czy kara śmierci. Etyka nie jest jednak powszechna w zagadnieniach życia codziennego, w wyborach, które towarzyszą nam na każdej płaszczyźnie życia. Zarówno w życiu prywatnym, jak i publicznym coraz więcej ślepego pędu, coraz więcej wyznaczamy sobie zadań, ale też z większym trudem wyznaczamy granicę między dobrem i złem. Wydaje się, że współcześnie coraz bardziej trafna wydaje się diagnoza dotycząca kryzysu aksjologicznego. Powszechne przekonanie, że wolno tak robić, ponieważ „wszyscy to robią”, to nic innego, jak bezmyślne naśladowanie zachowań społecznych bądź po prostu zwykła ignorancja wobec etyki. Zdaniem Seneki – czego nie zabrania prawo, zabrania wstyd. Wydaje się, że dzisiaj wstyd, który w tej sentencji był synonimem „świadomości” czy „wrażliwości” etycznej, przestał istnieć. Celem artykułu jest krótka refleksja nad etyką współczesnego człowieka, nad sposobem, w jaki podejmuje wybory, a właściwie w oparciu o co powinien je podejmować. Inspiracją do napisania tego tekstu były osobiste doświadczenia autorki, które wskazują na brak optymizmu w ocenie kondycji moralnej współczesnego człowieka.
EN
Valuation and evaluation are inevitable in life. They concern both making personal choices and assessing facts. In the world where we live, ethics seems to appear only when social issues such as abortion, euthanasia or the death penalty go to the discussion. Ethics, however, is not common in the issues of everyday life, in the choices that accompany us on every level of life. In both private and public life one can notice more and more blind momentum, more and more tasks but also we set the boundary between good and evil with greater difficulty. It seems that the diagnosis regarding the axiological crisis seems more and more accurate today. The common belief that it is allowed to do so because “everyone does it” is nothing more than a mindless imitation of social behavior or just plain ignorance of ethics. According to Seneca the thing which is not prohibited by the law is prohibited by shame, it seems that today the shame, which in this sentence was a synonym of “awareness” or “ethical sensitivity” ceased to exist. The aim of this article is a brief reflection on the ethics of contemporary man, on the way how he makes choices, and actually on the basis of what he should take. The inspiration for writing this text was the author’s personal experience, which indicates the lack of optimism in assessing the moral condition of a modern man.
Journal
Year
Volume
49
Issue
1
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-11-15
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_15633_lie_3436
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.