PL EN


Journal
2019 | 50 | 2 |
Article title

Godność–wolność–miłość: struktura dynamizmu życia osobowego człowieka w ujęciu Karola Wojtyły

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Relacje zachodzące między godnością, wolnością a miłością w filozofii Karola Wojtyły mają ściśle określony porządek. Godność jest fundamentem wolności zarówno w sensie aksjologicznym, jak i ontologicznym. Godność wyznacza pole aksjologiczne dla wolności, a także wyraża doskonałość bytowania człowieka-osoby jako istoty rozumnej i wolnej. Kolejna relacja polega na tym, że wolność jest dla miłości, ponieważ dzięki wolności miłość jest możliwa – a jednocześnie miłość zabezpiecza wolność przed samowolą. Wreszcie miłość jest afirmacją godność, ponieważ tylko miłość może w pełni odpowiedzieć na wymagania stawiane przez godność osoby. Zatem porządek omawianych relacji można streścić w następujący sposób: wychodząc od godności, poprzez wolność i miłość, powraca się do godności.
EN
The relations between dignity, freedom and love in Karol Wojtyła’s philosophy have a strictly defined order. Dignity is the foundation of freedom in both an axiological and ontological sense. Dignity sets the axiological field for freedom, and also expresses the perfection of human-person existence as a rational and free being. Another relation is that freedom is for love, because thanks to freedom love is possible – and at the same time love protects freedom against willfulness. Finally, love is an affirmation of dignity – because only love can fully respond to the demands made by a person’s dignity. Thus, the order of relations can be summarized as follows: starting from dignity, through freedom and love, we return to dignity.
Keywords
Journal
Year
Volume
50
Issue
2
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-12-31
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_15633_lie_3475
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.