PL EN


Journal
2020 | 52 |
Article title

Pojmowanie ciała w ramach koncepcji śmierci mózgowej a chrześcijańskie rozumienie człowieka i jego cielesności. Zarys problematyki

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Definicja śmierci mózgowej, choć wychodzi od danych empirycznych, jest ideą filozoficzną opartą na konkretnych założeniach antropologicznych. Owe dane nauk szczegółowych są wyłącznie punktem wyjścia, który domaga się interpretacji. Celem niniejszego tekstu jest odkrycie założeń antropologicznych leżących u podstaw definicji śmierci mózgowej – czy mówiąc precyzyjniej dwóch podstawowych odmian definicji śmierci mózgowej – i zderzenie ich z tym, jaki obraz człowieka wyłania się z wiary chrześcijańskiej, szczególnie w odniesieniu do ludzkiej cielesności. Wydaje się, że choć większość teologów i hierarchów Kościoła katolickiego jest przychylna definicji śmierci mózgowej, koncepcja ta rodzi pewne problemy w punktu widzenia wiary. Niniejszy tekst podejmuje również polemikę z teologami katolickimi, którzy próbują uzgadniać współczesne medyczne kryterium śmierci ludzkiej z teologiczną „definicją” śmierci, gubiąc cenne wątki tradycji chrześcijańskiej odnoszącej się do człowieka.
EN
The brain death definition, although starting from empirical data, is a purely philosophical concept based on concrete anthropological assumptions. These scientific data are only starting point which demands interpretation. The purpose of this study is to discover anthropological assumptions laying under the brain death definition – or rather, to be more precise, under two main types of brain death definition – and to confront the findings with view on the human being from Christian perspective, especially regarding the human bodility. Although it seems that most theologians and hierarchs of the Catholic Church are favorable towards the brain death definition, this idea is quite controversial from the catholic standpoint. This paper also engages in polemics with catholic theologians who try to reconcile the modern medical criterium of human death with theological “definition” of death, missing precious threads of Christian tradition ­regarding the human being.
Journal
Year
Volume
52
Physical description
Dates
published
2020
online
2020-04-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_15633_lie_3582
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.