PL EN


2016 | 14 |
Article title

Nowy katolicki modlitewnik i śpiewnik języka niemieckiego („Gotteslob. Katholisches Gebet- und Gesangbuch”)

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W pierwszą niedzielę Adwentu 2013 roku w Niemczech, Austrii i w diecezji Bozen-Brixen w południowym Tyrolu na terenie Włoch został oficjalnie wprowadzony w życie nowy katolicki modlitewnik i śpiewnik języka niemieckiego (Gotteslob – niem. chwała Boża, uwielbienie Boga). Autor niniejszej publikacji przedstawia najpierw historię powstania nowej księgi, zastępującej dotychczasową wydaną w 1975 roku, której postawiono zadanie ułatwienia wszystkim wiernym czynnego uczestnictwa w życiu Kościoła „na chwałę Boga i dla zbawienia ludzi”. Następnie została omówiona zawartość nowej księgi, która składa się z części podstawowej, wspólnej dla całego obszaru języka niemieckiego, oraz z części przeznaczonej dla poszczególnych diecezji. W części podstawowej znajdują się trzy rozdziały, z których pierwszy jest poświęcony „liturgii Kościoła domowego” – modlitwom i obrzędom świątecznym we wspólnocie rodzinnej. W rozdziale drugim w trzech działach zamieszczono 67 psalmów z melodiami; następnie śpiewy-pieśni przeznaczone na każdy dzień, na niedzielę, na poszczególne okresy roku kościelnego oraz śpiewy o tematyce „życie w Bogu”, „w świecie”, „w Kościele”. Trzeci dział tego drugiego rozdziału stanowią litanie, których podano 15. Trzeci rozdział części podstawowej jest zatytułowany Celebracje liturgiczne i zawiera teksty modlitw oraz śpiewy stosowane przy sprawowaniu sakramentów, sakramentaliów, liturgii godzin, w nabożeństwach Słowa Bożego oraz rozważania na różne tematy teologiczne, w tym podczas Drogi krzyżowej.Część przeznaczona dla poszczególnych diecezji, rozpoczynająca się od numeru 700, zawiera trzy części: śpiewy – pieśni, rozważania na różne tematy teologiczne oraz tzw. tradycję duchową (religijną), kalendarz diecezjalny, kalendarz świętych wspominanych w roku liturgicznym i kalendarz imion świętych, które według starej tradycji rodzice nadawali swoim dzieciom przy chrzcie.
EN
On the first Sunday of Advent 2013 a new Catholic prayer book and songbook of the German language (Gotteslob Deutsch. The Glory of God, Praise God) was officially introduced in the life of the Church in Germany, Austria and in the diocese of Bozen-Brixen (Italy). The author of this publication presents first the story of the creation of a new book, replacing the previous from 1975, which has been assigned the task of facilitating the active participation all the faithful in the life of the Church, " in the glory of God and the salvation of people." Then the content of the new book was discussed, which consists of basic, common to the entire area of the German language, and the section for individual dioceses. The base part is divided into three chapters, the first of which is devoted to "the liturgy of the Church of the home" - prayers and rites festive of the family community.  In the second chapter, the three divisions contain 67 Psalms with melodies; then chants-songs: designed for every day, on Sunday, at various periods of the liturgical year and on: the life of God, in the world, in the Church. The third section of the second chapter is the litanies, which are given fifteen. The third section of the base part is entitled "Liturgical Celebrations" and contains texts of prayers and chants used in the celebration of the sacraments, sacramentals, liturgy of the hours, in celebrations of the Word of God and consider the various theological topics, including the Way of the Cross. The part designed for particular dioceses, beginning with the number 700, includes three parts: chants - songs, reflections on various theological topics and so-called. the tradition of spiritual (religious): diocesan calendar, the calendar of the saints mentioned in the liturgical year and the calendar of saints names, which according to the old tradition parents at the baptism imparted to their children.
Year
Volume
14
Physical description
Dates
published
2016
online
2016-11-20
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_15633_pms_1839
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.