PL EN


Journal
2015 | 19 | 4 |
Article title

Gesty pielgrzyma. Na podstawie Podróży na Wschód Alphonse’a de Lamartine’a

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem analizy w artykule są doświadczenia, przeżycia i postawy pielgrzyma, odbywającego podróż religijną do Ziemi Świętej w 1832 roku. Pielgrzymem, którego doświadczenia zostały poddane analizie, jest słynny francuski poeta, historyk i polityk – Alphonse de Lamartine. W rozważaniach na temat jego pielgrzymki została wykorzystana kategoria gestu, która pozwoliła zbadać charakter relacji człowieka z Bogiem i sposób postrzegania Boga przez człowieka. Analiza zjawiska pielgrzymki jako gestu pozwoliła wyodrębnić pięć kategorii gestów pielgrzymkowych (gest Tomasza, Hioba, uczonego, oranta, dziecka), szczegółowo charakteryzujących możliwe zróżnicowanie postawy pielgrzyma w ramach jednej pielgrzymki oraz opisujących różne typy pielgrzymek.
EN
The main goal of this article is an analysis of pilgrim’s experience and attitudes during the religious journey to the Holy Land in 1832. Pilgrim, whose experiences have been analyzed, is a famous French poet, historian and politician of the nineteenth century – Alphonse de Lamartine. The study used a category of gesture. Category of gesture allowed to examine the nature of man's relationship with God and perception of God by man. Analysis of the phenomenon of the pilgrimage as a gesture helped distinguish five categories of pilgrimages (pilgrimage as a gesture of Thomas, Job, scholar, orant, child). By using category of gesture, one can characterize possible differences during a pilgrimage and describe the different types of pilgrimage.
Journal
Year
Volume
19
Issue
4
Physical description
Dates
published
2015
online
2015-10-01
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_15633_ps_1093
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.