PL EN


Journal
2014 | 18 | 3 |
Article title

Pastoralne implikacje encykliki Jana Pawła II Sollicitudo rei socialis

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Kanonizacja Jana Pawła II stanowi bardzo dobrą okazję do ponownego odkrycia wartości społecznej myśli papieża. W niniejszym artykule autor podejmuje kwestię duszpasterskich implikacji encykliki Sollicitudo rei socialis wydanej w 1987 roku. W pierwszej części omawia genezę i społeczno-polityczny kontekst papieskiego dokumentu. W drugiej części prezentuje najważniejsze idee zawarte w encyklice. Analizuje panoramę problemów współczesnego świata, przedstawia integralne rozumienie rozwoju człowieka oraz wskazuje na relacje między solidarnością i pokojem. W trzeciej i zarazem ostatniej części artykułu autor podkreśla aktualność wielu aspektów przesłania zawartego w encyklice oraz formułuje konkretne wskazania dla duszpasterstwa parafialnego. Zwraca uwagę na konieczność dowartościowania społecznego aspektu Eucharystii oraz na potrzebę kształtowania u wierzących postawy solidarności i odpowiedzialności za pełny rozwój człowieka zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i wspólnotowym.
EN
The canonization of Pope John Paul II constitutes a really great opportunity to rediscover the value of papal social thought. In this article, the author deals with the question of pastoral implications in the encyclical Sollicitudo rei socialis issued in 1987. The first part discusses the origins and socio – political context of the papal document. The second part presents the main ideas contained in the encyclical. The author analyses the range of problems present in the modern world, shows the integral understanding of human development and indicates the relationship between solidarity and peace. In the third and final part of the article, the author emphasizes the relevance of various aspects of the message contained in the encyclical and formulates particular indications for pastoral work. He draws attention to the necessity to enhance the social aspect of the Eucharist and the need to instil in believers attitudes of solidarity and responsibility for full human development, both on the individual and community level.
Journal
Year
Volume
18
Issue
3
Physical description
Dates
published
2014
online
2014-09-01
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_15633_ps_641
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.