PL EN


Journal
2014 | 18 | 4 |
Article title

Biblijne podstawy teologii zaślubin z Bogiem – punkt wyjścia dla teologii małżeństwa

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia zarys teologii zaślubin człowieka z Bogiem. Włoski teolog Giorgio Mazzanti tworzy teologię zaślubin poprzez interpretację symbolu mężczyzny i kobiety na czterech poziomach znaczeń. Każde z tych znaczeń odsłania coraz pełniej Boską rzeczywistość. Stworzony przez Mazzantiego fundament dla teologii zaślubin obejmuje: określenie symbolu, dobór odpowiednich wydarzeń z Pisma Świętego i pokazanie związku między nimi zgodnie ze znaczeniem ustalonego symbolu. Te trzy elementy pozwalają Mazzantiemu na syntetyczne przedstawienie teologii małżeństwa połączonej z chrystologią, mariologią, sakramentologią, eschatologią i antropologią biblijną. Mazzanti nie interpretuje poszczególnych perykop biblijnych w sposób nowatorski, jednak kontekst wytworzony przez symbol łączący miłość Boga z miłością ludzką wprowadza pewną nowość w interpretację wydarzeń zbawczych.Według Mazzantiego symbolem, który pozwala rozpocząć drogę inicjacji w tajemnicę obecności Boga w życiu człowieka jest związek mężczyzny i kobiety. W trakcie historii zbawienia pojawiają się nowe odsłony znaczenia symbolu ukryte w pierwszym dosłownym znaczeniu. Odsłaniają one tajemnicę obecności Boga w życiu człowieka. Pojawia się nowa para: Jezus Chrystus, Syn Boga i Maria, Matka Boga, drugi Adam i druga Ewa. Ta para pozwala nam jeszcze głębiej odczytać tajemnicę Boga w życiu mężczyzny i kobiety. Kolejnym poziomem odczytania symbolu mężczyzny i kobiety jest Chrystus Oblubieniec i Kościół Oblubienica, którzy wprowadzają nas na ucztę weselną w niebie w miłosnym związku wszystkich świętych zaślubionych z Bogiem. Miłosna relacja mężczyzny i kobiety rozumiana jako symbol odsłaniający nam głębszą rzeczywistość może być interpretowana na nowych, coraz głębszych poziomach znaczeń. Taki przekaz można odnaleźć w symbolach: mężczyzna–kobieta; Adam–Ewa; Bóg–Lud Boży, Jezus–Maria, Syn–Matka; Oblubieniec–Oblubienica, Chrystus–Kościół, Bóg–zbawiona ludzkość.
EN
The article presents the outline of the theology of marriage between God and man. Italian theologian, Giorgio Mazzanti, introduces the theology of marriage through an interpretation of the symbol of man and woman on four levels of meaning. Each of those levels is revealing more and more of God’s reality. The foundations for theology of marriage created by Mazzanti include: definition of symbol, selection of appropriate events from the Holy Scripture, and presentation of relations between them according to the meaning of the defined symbol. These three elements enable Mazzanti to introduce the theology of marriage synthetically, joining it with christology, mariology, sacramentology, eschatology, and biblical anthropology. Mazzanti does not interpret the particular biblical pericopes inventively; still, the context itself; created thanks to the symbol joining the love of God with human love, introduces a certain innovation into the interpretation of the redemptive events.According to Mazzanti, the symbol, which enables one to take the path of initiation into the mystery of God’s presence in a human life, is a relationship of man and woman. The history of redemption consecutively shows new meanings of the symbol hidden in the first, literal meaning. These reveal the mystery of God’s presence in a human life. A new couple appears – Jesus Christ, Son of God and Maria, Mother of God, second Adam and second Eve. Thanks to this couple, one is able to interpret more profoundly the mystery of God in a life of man and woman. The next level of interpreting the symbol of man and woman is Christ and Church as the betrothed couple, who invite one to the marriage feast in Heaven in a love relationship of all the saints married to God. A love relation between man and woman understood as a symbol revealing a more profound reality might be interpreted on new, deeper and deeper levels of meaning. This message can be found in the following symbols: man–woman; Adam–Eve; God–People of God, Jesus–Maria, Son–Mother; Betrothed Groom–Betrothed Bride, Christ–Church, God–the Redeemed.
Journal
Year
Volume
18
Issue
4
Physical description
Dates
published
2014
online
2014-11-01
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_15633_ps_737
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.