PL EN


Journal
2015 | 19 | 3 |
Article title

Biblijne przykłady ludzi wiary i modlitwy w zastosowaniu katechetycznym

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Nauczanie religii powinno dostarczyć uczniom przykładów życia wiary. Takie przykłady znajdziemy najpierw w Piśmie Świętym. Zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie możemy przeczytać o osobach, które spotkały Boga, co wpłynęło na całe ich życie. W kanonie biblijnym mamy wyraźne wykazy ludzi, wobec których objawiła się Mądrość, będących przykładem życia wiary. Dwa spisy znajdują się w Starym Testamencie: jeden w Księdze Mądrości w wersetach 10, 1 –11, 3, drugi w Mądrości Syracha w tzw. pochwale ojców w wersetach 44, 1 – 50, 21. Trzeci spis – w Nowym Testamencie – zamieścił autor Listu do Hebrajczyków w 11 rozdziale. W niniejszym artykule najpierw zostały przedstawione wykazy osób, które autorzy biblijni podają jako przykłady wiary i modlitwy. Następnie została dokonana analiza Podstawy programowej katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce i Programu nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach pod tym kątem. Na końcu zostały podane propozycje dla lekcji religii w szkole i katechezy parafialnej.
EN
Religious education should provide pupils with examples of the life of faith. Such examples can be found, first of all, in the Bible. Both in the Old and in the New Testament, we can read about people who met God and this fact influenced all their life. The biblical canon provide us with distinct catalogues of people to whom the God’s Wisdom revealed itself and who are the examples of the life of faith. Two lists can be found in the Old Testament: one in the Book of Wisdom, verses 10,11 – 11,3, second in the Wisdom of Sirach, in the so-called “Praise of the Ancestors”, verses 44,1 – 50,21. The third series occurs in the New Testament, written by the author of the Letter to the Hebrews in Chapter 11.The present paper begins with the introduction of the catalogues of persons given by biblical authors as the examples of faith and prayer. Then follows the analysis of both the Core Curriculum of Catechesis of the Catholic Church in Poland and the Program of Roman Catholic religious education for kindergartens and schools with respect to this matter. The paper is concluded with suggestions for both the religious classes in public schools and the parish catechesis.
Journal
Year
Volume
19
Issue
3
Physical description
Dates
published
2015
online
2015-06-01
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_15633_ps_946
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.