PL EN


2017 | 7 |
Article title

Jean-Luca Mariona koncepcja ikony jako sposób na przezwyciężenie zarzutów przeciw religii wysuniętych przez Ludwiga Feuerbacha

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji idola i ikony Jean-Luc Mariona jako odpowiedzi na zarzuty wobec religii wysunięte przez L. Feuerbacha. Feuerbach uważał religię za ludzki wytwór zawierający prawdę o człowieku, a nie o Bogu. Idea Boga, według Feuerbacha, jest zobiektywizowaną istotą człowieka. Marion po części zgadza się z krytyką Feuerbacha: kategoria idola pokazuje, że akty religijne nie ujmują samego Boga, ale ukazują ograniczoność ludzkiego ujmowania. Nie jest to jednak jedyny sposób odnoszenia się do boskości. W miejsce idola Marion stawia ikonę, która nie poddaje się ograniczeniom ludzkich kategorii i dzięki temu sięga do głębszej, niepojmowalnej rzeczywistości. 
EN
The issue of the article is to present Jean-Luc Marion’s conception of idol and icon as an answer to Ludwig Feuerbach’s objections against religion. Feuerbach believed religion is a figment of men that shows the truth about human being, not about God. According to Feuerbach, the idea of God is an objectified essence of human being. Marion partially agrees with Feuerbach: the category of idol shows that religious acts do not grasp God but shows narrowness of human abilities. But it is not the only way of relation to divinity. In the place of the idol Marion proposes to put an icon which does not submit to narrowness of human categories and because of that it can reach a deeper, noncomprehensible realm.
Year
Volume
7
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-08-13
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_15633_r_2448
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.