PL EN


2018 | 10 | 1 |
Article title

Interpersonálne vzťahy medzi členmi rodiny

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
CS
Interpersonálne vzťahy medzi členmi rodiny. Príspevok poukazuje na význam interpersonálnych vzťahov medzi členmi v rodine, ktoré ovplyvňujú nielen prístup žiaka k učeniu, jeho osobnosť, ale aj zodpovednosť, organizovanie si dňa a pod. Záleží, čo rodina pokladá za najdôležitejšie a ako to sprostredkuje ostatným členom rodiny. Vzájomné vzťahy medzi rodičmi, rodičmi a deťmi ovplyvňujú nielen psychiku dieťaťa, ale aj jeho postoje, hodnoty, ktoré prejavuje svojím správaním a konaním. Súčasťou príspevku sú aj výsledky výskumu, v ktorom sme merali sociálnu atmosféru v rodine. Sústredili sme sa na meranie a popis interpersonálnych vzťahov medzi členmi rodiny, na smery osobného rastu, ktoré sú v rodine zdôrazňované a na základnú organizačnú štruktúru rodiny.
EN
Interpersonal relationships between family members. The contribution points to the importance of interpersonal relationships between family members that affect not only pupil access to learning, his personality, but also responsibility, organization of the day, and so on. It matters what the family thinks is most important and how it mediates to other family members. Relationships between parents, parents and children affect not only the child’s psyche, but also the attitudes and values that it displays through behavior and action. The contribution also includes research results in which we measured the social atmosphere of family. We have focused on measuring and describing the interpersonal relationships between family members, the personal growth directions that are highlighted in the family and the basic organizational structure of the family.
Year
Volume
10
Issue
1
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-11-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_15633_ssc_2594
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.