PL EN


2018 | 10 | 2 |
Article title

Postrzeganie ludzi starszych w opinii abiturientów z Pułtuska

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Starość jako naturalna fala życia następująca po młodości i dojrzałości wieńczy dynamiczny proces starzenia się osób. Nazywana końcowym etapem życia, zwykle utożsamiana jest ze spadkiem wydolności organizmu, utratą mobilności, osłabieniem sił, ograniczeniem zdolności przystosowania się do wszelkich zmian, samotnością, koniecznością korzystania z pomocy innych, a czasem nawet funkcjonowaniem na marginesie życia społecznego. Taki obraz starości wydaje się mało optymistyczny, tym bardziej że mimo nieuchronnego procesu starości osoby w tym wieku potrafią być również bardzo aktywne w przestrzeni społecznej i prezentować przyjazny obraz spokojnej starości. Niniejszy artykuł jest próbą ukazania, w jaki sposób młodzież maturalna postrzega osoby starsze w środowisku swojego zamieszkania. W tym celu opisano krótki zarys teoretycznych podstaw o starości, przedstawiono notę metodologiczną oraz analizę przeprowadzonych badań z uwzględnieniem wniosków zamieszczonych w zakończeniu niniejszego artykułu.
EN
Old age as a natural wave of life following youth and maturity, culminates in the dynamic process of aging of people. Called the final stage of life, it is usually equated with the decline of the body’s efficiency, loss of mobility, weakened strength, reduced ability to adapt to any changes, loneliness, the necessity to use the help of others and sometimes even functioning on the margins of social life. Such an image of old age seems to be not very optimistic, the more so despite the inevitable process of aging, people of this age can also be very active in the social space and present a friendly image of old age. This article is an attempt to show how maturity youth perceive older people in their living environment. For this purpose, a short outline of the theoretical basis on old age is described, a methodological note and an analysis of the conducted research were presented, taking into account the conclusions set at the end of this article.
Year
Volume
10
Issue
2
Physical description
Dates
published
2018
online
2019-07-31
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_15633_ssc_3340
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.