PL EN


2019 | 26 |
Article title

Związki ks. Józefa Pastuszki z Akademią Duchowną w Petersburgu i Katolickim Uniwersytetem Lubelskim

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przyszły Profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ks. Józef Adam Pastuszka, w 1912 r. rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu i realizował je do pierwszej wojny światowej, która w następstwie działań wojennych w 1915 r. wraz z rodzicami i rodzeństwem zaprowadziła go na Wschód w okolice Brześcia. Kiedy udało mu się przedostać do Petersburga, podjął przez dwa lata kontynuację studiów w tamtejszym seminarium duchownym. Po czym przez rok 1917/1918 był studentem Akademii Duchownej w Petersburgu, gdzie miała swój początek, niejako „prehistorię” uczelnia lubelska. Rektorem Akademii był wówczas ks. Idzi Radziszewski.W roku 1917/1918 ówczesny rektor Akademii w Petersburgu podjął organizację Uniwersytetu Lubelskiego. W swoich wspomnieniach ks. Józef Pastuszka wyraził przekonanie, że zaistniały związki pomiędzy Akademią Duchowną w Petersburgu, która po rewolucji październikowej przestała istnieć, a powołanym do życia w 1918 r. Uniwersytetem Lubelskim. Związki te opierały się na tym, że rezydujący w Petersburgu arcybiskup mohylowski, jako zwierzchnia władza Akademii, przelał prawa i przywileje Akademii na Uniwersytet Lubelski.W lipcu 1918 r. jako subdiakon Józef Adam Pastuszka wrócił do kraju. Mając ukończony pierwszy rok studiów w Petersburgu został przez sandomierską władzę diecezjalną skierowany na studia do Innsbrucka (Austria). Pod koniec października 1920 r. otrzymał dyplom doktorski, a 1930 przeprowadził colloquium habilitacyjne na Uniwersytecie Jagiellońskim i uzyskał tytuł docenta filozofii i podjął pracę na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Warszawskiego. W 1934 r. został zatrudniony na Wydziale Humanistycznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Z chwilą wybuchu wojny w 1939 r. Uniwersytet Lubelski przerwał działalność. W połowie kwietnia 1945 r. Profesor powrócił do Lublina i objął dawną katedrę psychologii ogólnej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. We wrześniu 1952 r. został usunięty z Uczelni. W 1956 ks. Józef Pastuszka znów powrócił do pracy na KUL.W lipcu 1969 r. przeszedł na emeryturę, w 1978 r., opuścił Lublin i zamieszkał w domu kapitulnym w Sandomierzu. Zmarł 13 stycznia 1989 r. w Sandomierzu, 17 stycznia w katedrze sandomierskiej odbyły się uroczystości pogrzebowe, 21 stycznia 1989 r. został pochowany w rodzinnej parafii Rzeczniowie.
EN
The future Professor of the Catholic University of Lublin, Fr. Józef Adam Pastuszka, in 1912, began studies at the Theological Seminary in Sandomierz and continued them until the First World War. It was then, after the hostilities of 1915, that he was, together with his parents and siblings, moved to the East near Brest. When he managed to get to St. Petersburg, he continued his studies at the local seminary for two years. During the year 1917-1918, he was a student at the Spiritual Academy of St. Petersburg, where the University of Lublin had its beginning, a kind of “prehistory.” Fr. Idzi Radziszewski was the Academy’s rector.In 1917-1918, the rector of the Academy of St. Petersburg undertook the organization of the University of Lublin. In his memories, Fr. Józef Pastuszka expressed his conviction that there existed connections between the Spiritual Academy of St. Petersburg, which ceased to exist after the October Revolution, and the Catholic University of Lublin, established in 1918. These relations were based on the fact that the Archbishop of Mohilev, residing in St. Petersburg as the superior authority of the Academy, transferred the rights and privileges of the Academy to the University of Lublin.In July 1918, as a subdeacon, Józef Adam Pastuszka returned to Poland. Having completed his first year of study in St. Petersburg, he was directed by the diocesan authorities in Sandomierz to study in Innsbruck (Austria). At the end of October 1920, he received a doctoral degree, and in 1930 he conducted a post-doctoral colloquium at the Jagiellonian University, obtained the title of Associate Professor of Philosophy, and took a job at the Faculty of Theology of the University of Warsaw. In 1934, he was employed at the Faculty of Humanities at the Catholic University of Lublin. When the war broke out in 1939, the University of Lublin was closed. In mid-April 1945, the professor returned to Lublin and took up the former chair of general psychology at the Catholic University of Lublin. In September 1952, he was removed from the University. In 1956, Józef Pastuszka returned to work at the Catholic University of Lublin again.In July 1969 he retired, while in 1978 he left Lublin to live in the chapter house in Sandomierz. He died on January 13, 1989 in Sandomierz, and on January 17, funeral ceremonies took place in the Cathedral of Sandomierz. On January 21, 1989 he was buried in the home Parish of Rzeczniów.
Year
Volume
26
Physical description
Dates
published
2019
online
2020-04-15
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_15633_sts_3532
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.