PL EN


2019 | 26 |
Article title

Pasyjne fenomeny mistyczne

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W doświadczeniach mistyków Kościoła ważne miejsce zajmuje fakt ich partycypacji w Męce Jezusa Chrystusa. Mistycy mogą otrzymać dary niewidzialnego przebicia serca i niewidzialnych stygmatów, również widzialnego udziału w biczowaniu, w ukoronowaniu cierniem i w ukrzyżowaniu Zbawiciela, co przyjmuje formę faktycznego przebicia ich dłoni, stóp i serca. Dopełnieniem są zjawiska krwawego potu i krwawych obraz i napisów. Tak więc fenomeny pasyjne im udzielone są rzeczywistym odbiciem tajemnic Golgoty. Ich życie przybiera formę żywej księgi pamięci o cenie Zbawienia, którą Jezus Chrystus zapłacił na drzewie Krzyża.
EN
An important place in the experiences of the mystics of the Church is the fact of their participation in the Passion of Jesus Christ. Mystics can receive the gifts of an invisible puncture of the heart and invisible stigmata, also of a visible participation in whipping, crowning with thorns and the crucifixion of the Savior, which takes the form of the actual piercing of their hands, feet and heart. Complementing the phenomena is bloody sweat, bloody images and inscriptions. Thus, the passion phenomena given to them are a real reflection of the secrets of Golgotha. Their life takes the form of a living book of remembrance about the price of Salvation, which Jesus Christ paid on the wood of the Cross.
Year
Volume
26
Physical description
Dates
published
2019
online
2020-04-15
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_15633_sts_3538
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.