PL EN


2015 | 34 | 1 |
Article title

Kościół w publikacjach „Gazety Wyborczej” w czasie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
„Gazeta Wyborcza” uważana jest za jeden z najbardziej wpływowych i opiniotwórczych polskich dzienników. Od początku swojego istnienia systematycznie publikuje artykuły na tematy ściśle związane z Kościołem. W czasie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 na łamach „Gazety Wyborczej” opublikowano 677 tekstów dotyczących Kościoła, jego duszpasterzy i wiernych, tekstów poruszających kwestie etyki i moralności chrześcijańskiej.W materiale prasowym zamieszczonym na łamach „Gazety Wyborczej” w Roku Wielkiego Jubileuszu w sposób jednoznaczny rysuje się wizja Kościoła podzielonego i skłóconego. Brak wewnętrznej jedności redaktorzy dziennika dostrzegają tak między samym duchowieństwem, jak i między duchowieństwem a wiernymi. Redakcja dziennika, nagłaśniając rzekomy podział wewnętrzny Kościoła, wskazuje jednocześnie na konieczność jego dialogu z mentalnością liberalną. Stąd też dziennikarze kreują na łamach dziennika symbole promowanego przez siebie dialogu, tzw. „ciepłe twarze” Kościoła.Z publikacji „Gazety Wyborczej” w Roku Wielkiego Jubileuszu wyłania się również wizja Kościoła jako swoistej grupy socjologicznej i specyficznej formacji politycznej. Dla jego określenia redaktorzy dziennika posługują się najczęściej takimi terminami, jak: „monarchia”, „forteca”, „twierdza”, „mocarstwo”, „sztab”, „urząd” czy „federacja”. „Gazeta Wyborcza” znana jest także z pomysłowości w wyszukiwaniu, jak i barwności w opisywaniu kościelnych sensacji. Każda rewelacja z życia Kościoła i osób z nim związanych nie uchodzi uwadze dziennikarzy i znajduje swoje odzwierciedlenie w licznych doniesieniach prasowych, reportażach czy felietonach. Trzeba dodać, że te „sensacyjne” informacje nierzadko nie mają żadnego odzwierciedlenia w rzeczywistości. Ukazywanie afer i sensacji w Kościele jest działaniem celowym, ma za zadanie ośmieszyć duchowieństwo, a wiernych zniechęcić do Kościoła.
EN
„Gazeta Wyborcza” is considered to be one of the most influential and opinion-generating Polish newspapers. Since its inception, it regularly publishes articles on topics closely related to the Church. During the Great Jubilee of the Year 2000 „Gazeta Wyborcza” published 677 texts on the Church, its pastoral leaders and faithful, texts broaching issues of ethics and Christian morality.In the press material published in „Gazeta Wyborcza” in the Year of the Great Jubilee a vision of a divided and dissented Church, is clearly drawn. The journal editors recognize lack of internal unity among the clergy, as well as between the clergy and the faithful. The editors, while emphasizing the alleged internal division of the Church, point to the need for dialogue with liberal mentality. Hence, the journalists create in the daily paper symbols of this dialogue, which are promoted by them, the so called „soft faces” of the Church.From the publications of „Gazeta Wyborcza” in the Year of the Great Jubilee a vision of the Church emerges as a kind of sociological and specific political formation. To define this, the journal editors usually use terms such as monarchy, fortress, stronghold, world power, headquarters, department or federation.„Gazeta Wyborcza” is also known for its ingenuity in finding and vividly describing ecclesiastical sensations. Each revelation from the life of the Church and the people associated with it does not go unnoticed by the journalists and is reflected in numerous press reports, coverages and newspaper columns. It should be added that the „sensational” information often has no reflection in reality. Showing the scandals and sensationalism in the Church is an intentional activity and is designed to ridicule the clergy and to discourage the faithful in regard to the Church.
Year
Volume
34
Issue
1
Physical description
Dates
published
2015
online
2015-12-31
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_15633_tst_1565
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.