PL EN


2017 | 36 | 1 |
Article title

Rekursy administracyjne w systemie sprawiedliwości administracyjnej w Kościele

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Sprawiedliwość administracyjna w Kościele to całokształt środków prawnych, dzięki którym wierni mogą domagać się od władzy administracyjnej Kościoła działania zgodnego z przepisami prawa i szeroko rozumianą sprawiedliwością. Jest ona odzwierciedleniem podstawowego prawa do obrony, które przysługuje wszystkim wiernym, a które wynika z ich godności i konkretnej pozycji w Kościele.Poprzez zasadę legalności ustawodawca kościelny wskazuje, że kościelne organy władzy wykonawczej mają obowiązek wydawania decyzji oraz stanowienia konkretnych aktów administracyjnych z zachowaniem norm prawa kanonicznego, które należy rozumieć jako zespół norm usytułowanych w ustawach i innych aktach prawnych, odpowiednio usystematyzowanych, zarówno pochodzenia czysto ludzkiego, jak i Bożego.W systemie kościelnego prawa administracyjnego wierni mają szeroki wachlarz środków prawnych, służących ochronie należnych im praw podmiotowych: od środków pojednawczych, których celem jest podjęcie działań zmierzających do uniknięcia sporu administracyjnego, po środki odwoławcze, umożliwiające dochodzenie własnych praw na sali sądowej czy forum administracyjnym.
EN
Administrative justice in the Church is overall legislative measures thanks to which the faithful may request actions from the administrative authority of the Church in accordance with the law and in a broad sense of justice. It reflects the fundamental rights of defence that have all the faithful and which flows from their dignity and a specific position in the Church.Through the principle of legality of the church legislature indicates that the Church executive authorities are responsible for issuing decisions and regulating specific administrative acts in accordance with standards of canon law that should be understood as set of rules situated in laws and other legal acts respectively classified both of a purely human and divine origin.In the system of ecclesiastical administrative law the faithful have a wide range of legal means to protect the rights owed to them. By way of starting with reconciliation measures, aim of which is to take measures to avoid the administrative dispute, the forms which have their justification by the way of dispute, enabling investigation of one’s own rights in court or administrative forum.
Year
Volume
36
Issue
1
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-02-15
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_15633_tst_2327
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.