Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 59 | 141-157

Article title

The Impact of Brexit and the New Legal Framework for European Statistics in Demography on the Voting Power of Poland in the Council of the European Union

Content

Title variants

PL
Wpływ Brexitu i nowych ram prawnych w zakresie statystyk europejskich w dziedzinie demografii na siłę głosu Polski w Radzie UE

Languages of publication

Abstracts

PL
Artykuł analizuje potencjalny wpływ brexitu oraz nowych ram prawnych w zakresie statystyk europejskich w dziedzinie demografii na formalną siłę głosu Polski w Radzie UE w przypadku podejmowania decyzji kwalifikowaną większością głosów. Hipoteza przewodnia pracy zakłada, że wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej oraz wprowadzenie nowego sposobu określania liczby ludności państw członkowskich UE dla potrzeb podejmowania decyzji w Radzie prowadzi do kolejnego przepływu formalnej siły głosu na rzecz krajów o największej populacji, jak również zmniejsza zdolność Polski do budowania koalicji ściśle minimalnych blokujących, a w szczególności w opozycji do koalicji tworzonej przez Niemcy i Francję lub tzw. trójkę z Ventotene.
EN
The article analyses the potential impact of Brexit and the new legal framework for European statistics in demography on the formal voting power of Poland in the Council of the European Union, in the case of adopting decisions by the qualified majority of votes. The leading hypothesis of the paper assumes that the fact of leaving the European Union by Great Britain and the new method of determining the population of EU Member States for the purposes of making decisions in the Council of the European Union leads to another transfer of formal voting power to the benefit of countries with the largest populations, as well as reduces the ability of Poland to build strictly minimally blocking coalitions, in particular in opposition to the coalition being formed by France and Germany or the so-called “Trio of Ventotene”.

Year

Volume

59

Pages

141-157

Physical description

Contributors

  • Nicolaus Copernicus University in Toruń

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1940717

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_15804_athena_2018_59_10
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.