PL EN


2015 | 8 | 61-71
Article title

Alegoria w powieściach W. Goldinga jako perspektywa rozwoju etycznego według E. Honinga

Content
Title variants
EN
Allegory and irony in the novels of William Golding as the perspective of ethical development according to E. Honing and L.L. Dickson
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autorka artykułu podejmuje próbę opisania inspiracji dla edukacji etycznej, jaka płynie z kilku koncepcji, których autorami są literaturoznawcy (E. Honing, L.L. Dickson), badacze metafor (P. Crisp) i twórczości (G. Rose) oraz psychoanalitycy, wskazujący edukacji zysk, jaki może spowodować „dobra godzina analityczna”, w której pojawia się „widzenie binokularne”, wychodzące od alegorycznej „królewskiej drogi do empatii epistemologicznej” (A. Margulies) i prowadzące do sublimacji pojmowanej jako wyższy stan rozumienia siebie i rzeczywistości (H. Loewald, J. Miller). Spośród wielu koncepcji alegorii, które przedstawiła w swojej książce pt. Alegorie w estetycznych przestrzeniach pedagogiki. Dwoistość w ekspozycjach ironicznego alegoryka – badania jakościowe wybiera jako przykład, dla potrzeb tego artykułu, tylko jedną. Jest nią koncepcja myślenia o sposobie interpretacji alegorycznych dzieł W. Goldinga.
EN
The author attempts to describe the inspiration that comes from several concepts of various authors who are literary critics (E. Honing, L.L. Dickson), the researchers studying metaphors (P. Crisp) and studying creativity (G. Rose) and psychoanalysts who indicate educational gains, resulting from a “good analytic hour” in which the “binocular vision” occurs, coming from the allegorical “cognitive epistemology” and leading to sublimation conceived as a higher state of understanding of itself and the reality (H. Loewald, J. Miller). Among the many concepts of allegories presented earlier in her book “Allegories in aesthetic spaces of pedagogy. Duality in expositions of the ironic allegorist – qualitativeresearch” she chooses, for the purpose of this article only a single one. It is the concept of thinking about allegorical interpretation of works of William Golding.
Year
Volume
8
Pages
61-71
Physical description
Dates
published
2015-12-31
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_16926_pe_2015_08_05
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.