PL EN


2015 | 8 | 187-197
Article title

Ocenianie zachowania uczniów na stopień. Szkolna obsesja porządku w świetle matematycznej teorii chaosu

Content
Title variants
EN
Evaluating pupils’ conduct with marks. School obsession with order in the light of the mathematical chaos theory
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W tekście stawiam tezę, że ocenianie zachowania uczniów na stopień jest przejawem liniowego ujmowania zjawisk, związanym z procesami wychowania w szkole i dążenia do absolutnego, zdefiniowanego regulaminami szkolnymi, porządku, co nie tylko nie musi służyć rozwojowi ucznia, ale wręcz przeczy jego prawidłowościom. Moje rozważania odnoszę to matematycznej teorii chaosu. Ze względu na cele tekstu przywołam jej trzy elementy i ich edukacyjne implikacje: (1) rzeczywistość jest nielinearna, nieprzewidywalna, w związku z czym (2) chaos jest kategorią opisującą nie stan odbiegający od normy, ale właśnie normę, a nawet (3) jest warunkiem koniecznym, potencjałem, początkiem wielu procesów. Źródłem rozważań jest analiza kilkudzie- sięciu regulaminów oceniania zachowania.
EN
In the paper, I advance a thesis that evaluating pupils’ conduct with marks is a manifestation of linear approach to phenomena related to the processes of education at school and a drive at absolute order, defined with school regulations, which not only does not have to foster pupil’s development, but actually contradicts its regularities. I link my considerations to the mathematical chaos theory. Due to the objectives of the text, I shall refer to its Tyree elements and their educational implications: (1) reality is not linear and it is unpredictable, as a result (2) chaos is a category that does not describe a state at variance with a norm, but the norm itself, and actually (3) it is a prerequisite, potential, the beginning of many processes. Considerations are supported with an analysis of seven dozen regulations for marking conduct.
Year
Volume
8
Pages
187-197
Physical description
Dates
published
2015-12-31
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_16926_pe_2015_08_14
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.