PL EN


2016 | 9 | 153-162
Article title

Edukacja dla zrównoważonego rozwoju (EZR) w opinii nauczycieli klas 1–3

Content
Title variants
EN
Education for sustainable development (ESD) in the opinion of teachers of classes 1–3
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Szybki postęp, jaki pojawił się w XX wieku, przyniósł nie tylko intensywny rozwój gospodarczy i społeczny, ale także liczne zagrożenia, z silnym potencjałem traumatogennym, wywierającym wpływ nie tylko na społeczeństwo, ale także na każdego człowieka z osobna, m.in.: wysokie bezrobocie, zróżnicowanie społeczne, degradację środowiska, destabilizację systemów, relatywizację i deprecjację wartości itd. Pojawiła się konieczność szerszej debaty nad przyszłością ludzkości i dziedzictwem, jakie pozostawiamy przyszłym pokoleniom. Zmiana społeczna, którą obserwujemy, w rzeczywistości dotyczy także przeobrażeń zachodzących w naszych rodzinach i w systemie edukacji. Konieczne jest nowe spojrzenie na całokształt edukacji, kształcenie człowieka otwartego, świadomego, krytycznego, ale i twórczego, dla którego dobro drugiego człowieka, szacunek do tego, co mamy wokół, jest kwestią priorytetową. Takie kształcenie wpisuje się w koncepcję zrównoważonego rozwoju. W artykule podejmujemy próbę zbadania opinii nauczycieli na temat zrównoważonego rozwoju. Zdajemy sobie sprawę, że grupa jest niewielka, niemniej mamy nadzieję, że będzie przyczynkiem do dalszych eksploracji badawczych na ten temat.
EN
Rapid progress that emerged in the twentieth century brought not only the intense economic and social development, but also the numerous threats with a strong and largely traumatic potential, that affects not only the whole society, but also each of its members. While thinking about possible threats it is necessary to mention such as a high rate of unemployment, social differentiation, environmental degradation, destabilizing the system, relativization and/or even depreciation of everyday values and many others. There is a need for a wider debate on the future of humanity and the legacy that we leave to future generations. The social changes we observe in fact also applies to the transformations that take place in our families and in the whole system of education. What is necessary is a new look at the whole systemic education, the forms of training of a man that remains open, informed, critical but also creative; somebody who will prioritize the good of others and respect what we have around us. Such education is part of the concept of sustainable development. In this article we make an attempt to examine the opinions of teachers about the sustainable development. We are obviously aware of the size of the group (which is small), but we hope that the paper will be recognized as a form of contribution to the further exploration of research on the subject.
Year
Volume
9
Pages
153-162
Physical description
Dates
published
2016-12-31
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_16926_pe_2016_09_09
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.