PL EN


2016 | 9 | 163-182
Article title

Metody kształcenia w e-learningu akademickim w edukacji zrównoważonego rozwoju

Content
Title variants
EN
Educational methods in academic e-learning within sustainable development education – according to opinions from teachers of economic universities of the Silesian province
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest rozpoznanie stopnia wykorzystania metod kształcenia w e-learningu akademickim i ich zależności ze skutecznością kształcenia, w odniesieniu do rekomendacji zawartych w dokumencie Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju (EZR). Na potrzeby artykułu wykorzystano wyniki badań opinii nauczycieli, które zebrano podczas badań ankietowych w szkołach wyższych, kształcących na kierunkach ekonomicznych w województwie śląskim. W pierwszym etapie rozważań odniesiono się do roli e-learningu i metod kształcenia rekomendowanych dla EZR. W tym kontekście rozwinięto wątek Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju, aby wyjaśnić celowość poruszonego tematu, tj. wagi metod kształcenia dla skuteczności nauczania-uczenia się. Ponadto, zdefiniowano e-learning i metodę. Wyszczególniono i krótko scharakteryzowano metody, które były poddawane analizie w temacie e-kształcenia. W rozważaniach odniesiono się do problemu skuteczności kształcenia: dokonano próby zdefiniowania pojęcia oraz analizy zależności metod i skuteczności kształcenia. W jej wyniku dostrzeżono, które metody preferują nauczyciele ze względu na częstotliwość i korelację ze skutecznością kształcenia.
EN
Purpose of the article is to recognize the degree, which the academic e-learning education methods are employed to, and their correspondence to education effectiveness, in relation to recommendations included in the Sustainable Development Education document. Results of research over teachers’ opinions were adopted in the article, gathered during survey questionnaire at universities with economic majors in the Silesian province. The first stage of deliberations referred to the e-learning role and educational methods recommended for the Sustainable Development Education. In this context, the notion of Education for Sustainable Development was extended in order to explain the purposefulness of the raised topic, i.e. the weight of educational methods for effectiveness of teaching – learning. what is more, there was the e-learning and method defined. The methods which underwent the analysis in the e-learning field were listed and briefly characterized. The deliberations referred to the problem of educational effectiveness: there was an attempt to define the notion and analyze the interdependence of methods and effectiveness of teaching. As a result, there were the methods observed that are preferred by teachers as regards frequency and correlation with effectiveness of education.
Year
Volume
9
Pages
163-182
Physical description
Dates
published
2016-12-31
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_16926_pe_2016_09_10
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.