PL EN


2017 | 10 | 119-138
Article title

O granicach dyskursywnych pojęć: edukacja seksualna i wychowanie seksualne

Content
Title variants
EN
On the boundaries of discursive concepts: sexuality upbringing and sexual education
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Dla współczesnych demokracji liberalnych charakterystyczne jest prowadzenie sporów dotyczących sposobów realizacji praktyk kształcenia, odnoszących się do seksualności. W kontekście tematyki tego artykułu za znaczące można uznać opatrzenie „stosowną” nazwą zajęć odnoszących się do płciowości oraz to, jakie znaczenia są nadawane terminologii przyjętej dla praktyki przekazu wiedzy, kształtowania umiejętności i postaw wobec płciowości. Pretekstem do omówionych analiz stało się umieszczenie w nowej wersji podstawy programowej przedmiotu: „wychowanie do życia w rodzinie”, przeznaczonej dla uczniów i uczennic klas 4–8 szkoły podstawowej, zapisu: „[uczeń] potrafi wymienić różnice pomiędzy edukacją a wychowaniem seksualnym” oraz „[uczeń] potrafi scharakteryzować i ocenić różne odniesienia do seksualności: permisywne, relatywne i normatywne”. Przyjęłam, że obecna w tych zapisach potrzeba zapoznania uczniów oraz uczennic ze znaczeniami nadawanymi wychowaniu seksualnemu oraz edukacji seksualnej wynika z chęci ustanowienia wyraźnych granic pomiędzy w określony sposób wartościowanymi praktykami edukacyjnymi odnoszącymi się do seksualności. Takie ujęcie pozwala na wstępne wyróżnienie dwóch zróżnicowanych perspektyw. W niniejszym tekście zostaną one skonfrontowane z dyskursywnym ujęciem edukacji seksualnej, a wraz z nim – z wielością i różnorodnością podejść konstruowanych w odmiennych kontekstach kulturowych.
EN
For modern liberal democracies, it is characterized by disputes about the ways in which educational practices relating to sexuality are implemented. In the context of the subject matter of this article, it is possible to consider the appropriateness of the term “sex” as a relevant term, and what are the meanings given to the terminology adopted for the practice of knowledge transfer, skills development and attitudes relating to sexuality. As an excuse for these analyzes, the new curriculum of the subject “Education for the Family” for students and pupils of grades 4–8 in the new textbook: [student] can exchange the differences between education and sexual education and [the student] Characterize and evaluate various references to sexuality: permissive, relative, and normative. I have accepted that the need to familiarize students and pupils with the meanings of sexual education and sexual education is a result of the desire to set clear boundaries between certain valued educational practices related to sexuality. Such an approach allows for the initial distinction of two different perspectives. In this text, they will be confronted with a discursive approach to sexual education, and with it the multiplicity and diversity of approaches constructed in different cultural contexts.
Year
Volume
10
Pages
119-138
Physical description
Dates
published
2017-12-31
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_16926_pe_2017_10_09
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.