PL EN


2017 | 10 | 183-195
Article title

Praca wychowawcy w środowiskach defaworyzowanych społecznie. Implikacje pedagogiczne na podstawie badań własnych

Content
Title variants
EN
Educator’s work in socially disfavoured backgroungs. Pedagogical implications on the basis of own research
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W niniejszej publikacji celem głównym jest przedstawienie działań wychowawców pracujących w instytucjach lokalnych wsparcia dziennego (np. świetlice środowiskowe, centra środowiskowe) i znaczenia ich działań w kontekście rozwoju wychowanków. Dzieci i młodzież korzystający z zajęć w takich instytucjach zazwyczaj pochodzą ze środowisk defaworyzowanych społecznie (czyli z rodzin zagrożonych marginalizacją czy wykluczeniem społecznym, lub rodzin już społecznie wykluczonych ze względu na problemy społeczne, biedę czy skrajne ubóstwo, niewydolność wychowawczą, itp.). Tezy i wnioski w niniejszym artykule zostały zaprezentowane głównie na podstawie części obserwacyjnej badań prowadzonych przez autorkę w instytucjach w Poznaniu i Tarragonie.
EN
The main aim of this publication is to present the actions of educators who works in local-day support institutions (e.g. common centers, environmental centers) and the importance of their actions in the context of the development of pupils. Children and adolescents who benefit from these institutions usually come from socially disfavoured backgrounds (it means, from families at risk of marginalization or social exclusion, or families already socially excluded due to social problems, poverty and extreme poverty, educational failures etc.). Theses and conclusions in this article have been presented mainly on the basis of the observational part of the research conducted by the author in the institutions in Poznań and Tarragona.
Year
Volume
10
Pages
183-195
Physical description
Dates
published
2017-12-31
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_16926_pe_2017_10_13
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.