PL EN


2018 | 11 | 133-146
Article title

Wyniki badań własnych dotyczących realizacji edukacji międzykulturowej w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym

Content
Title variants
EN
The findings of the author’s research regarding the implementation of intercultural education in teaching pre-school children
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Praca ma na celu prezentację wybranych zagadnień dotyczących realizacji edukacji międzykulturowej w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Zawiera wprowadzenie teoretyczne do poruszanego tematu, a w nim rozważania definicyjne, odwołanie do badań innych autorów, dotyczących istoty edukacji międzykulturowej, a także prezentacje możliwości doskonalenia nauczycieli w zakresie prowadzenia zajęć z edukacji międzykulturowej. W pracy zaprezentowano także wyniki badań własnych, których celem było poznanie, czy i jakie treści z zakresu edukacji międzykulturowej wprowadzane są na poziomie wychowania przedszkolnego, czy nauczyciele wychowania przedszkolnego są przygotowani do jej realizacji, a także jakie metody i formy wykorzystują oraz z jakich materiałów dydaktycznych korzystają. Były to badania ilościowo-jakościowe, podczas których wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, z zastosowaniem techniki ankiety, wywiadu i analizy dokumentów. Wyniki badań pokazały, że nauczyciele wychowania przedszkolnego posiadają podstawową wiedzę z zakresu edukacji międzykulturowej, jednak jakość jej realizacji w pracy  z dziećmi znacznie poprawia udział w kursach i szkoleniach z tego zakresu, z których nauczyciele rzadko korzystają, nie znając tej oferty doskonalenia zawodowego. Deklarują jednak chęć udziału w takich zajęciach, które mogą znaczenie przyczynić się do poszerzenia ich warsztatu metod i form pracy oraz wzbogacić zasób stosowanych pomocy dydaktycznych, ukierunkowanych na profesjonalną realizację edukacji międzykulturowej na poziomie wychowania przedszkolnego. 
EN
The objective of the paper is to present selected issues concerning the implementation of intercultural education in teaching pre-school children. It contains a theoretical introduction to the subject discussed, including definitional considerations, references to the research carried out by other authors and regarding the essence of intercultural education, as well as presentations of options for teachers’ professional development in the area of conducting intercultural education classes. The paper also presents the results of its author’s own research, the aim of which was to find out whether the content from the field of intercultural education is introduced at the level of pre-school education and what content exactly it is, whether pre-school teachers are prepared for its implementation, as well as what methods and forms they employ and which teaching materials they use. As these were quantitative and qualitative studies, the method applied was the one of a diagnostic survey, using the technique of a questionnaire, an interview and a document analysis. The research results showed that pre-school teachers have basic knowledge of intercultural education, but the quality of its implementation when working with children is significantly improved through participation in courses and trainings in this area, which teachers rarely use without being aware of such opportunities for professional development. However, they declare their willingness to take part in such activities that can contribute to expanding their methods and forms of work, and enrich the resources of didactic aids aimed at the professional implementation of intercultural education at the level of pre-school education.
Year
Volume
11
Pages
133-146
Physical description
Dates
published
2018-12-31
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_16926_pe_2018_11_08
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.