PL EN


2018 | 11 | 159-169
Article title

Wykorzystanie elementów arteterapii w edukacyjnym procesie wspierania twórczego rozwoju dzieci

Content
Title variants
EN
The use of art therapy elements in the educational process to support creative development of children
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W niniejszym artykule zostały przedstawione wybrane elementy kilku podstawowych rodzajów arteterapii, takich jak: biblioterapia, choreoterapia, muzykoterapia, plastykoterapia i teatroterapia, w celu ukazania znaczenia wykorzystania ich w edukacji w kontekście wspierania i wspomagania twórczego rozwoju dzieci pochodzących ze środowisk defaworyzowanych społecznie. W trakcie rozwoju młodego człowieka sztuka może być jednym z elementów terapii pozwalającym na różnorodne doświadczanie twórcze, za pomocą którego dziecko wyraża i określa siebie, ale też kształtuje własną samoocenę i polepsza samopoczucie. Jest to szczególnie istotne w kontekście wspierania i wspomagania edukacyjnego procesu dzieci pochodzących ze środowisk defaworyzowanych społecznie. W pierwszej części artykułu autorka dokonała przeglądu teoretycznego arteterapii oraz wykorzystywania elementów arteterapii w publicznej edukacji szkolnej. W kolejnej części na podstawie wyników badań własnych, analizy literatury przedmiotu oraz własnych doświadczeń pedagogicznych zaprezentowała szereg rozwiązań, które są pomocne we wspieraniu twórczego rozwoju dzieci pochodzących ze środowisk defaworyzowanych społecznie w instytucjach wsparcia dziennego (edukacja pozaszkolna).
EN
This article presents selected elements of several types of art therapy, such as: bibliotherapy, choreotherapy, music therapy, plastic therapy and theatrical therapy, in order to present the importance of using them in education in the context of support and to assist children from socially disadvantaged backgrounds in the creative development. During the development of a young human, art can be one of the elements of therapy allowing for a variety of creative experiences, with the help of which the child expresses and determines oneself, but also shapes one own self-assessment and improves well-being. This is particularly important in the context of supporting and to asssisting children from socially disadvantaged backgrounds in the educational process. In the first part of the article, the author reviewed the theoretical art therapy and the use of art therapy in public school. Then, based on the results of own scientific research, the analysis of the literature and own pedagogical experience, the autor presented a number of solutions, which are helpful in supporting the creative development of children from socially disadvantaged backgrounds who use activities in day support institutions (out-of-school education).
Year
Volume
11
Pages
159-169
Physical description
Dates
published
2018-12-31
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_16926_pe_2018_11_10
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.