PL EN


2019 | 12 | 169-185
Article title

Gadki o gatkach… Zagadnienie wykorzystywania seksualnego dzieci w dyskursach kampanii społecznych „Zły dotyk” i „Gadki”

Content
Title variants
EN
Talks about underpants. The issue of child sexual abuse in the discourses of “Bad Touch” and “Talks” social campaigns
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wykorzystywanie seksualne dzieci to doświadczenie, które niesie za sobą wielowymiarowe i dramatyczne konsekwencje. Jednym z narzędzi przeciwdziałania temu zjawisku są kampanie społeczne. W ciągu ostatniego dwudziestolecia w Polsce, w przestrzeni medialnej pojawiły się dwie: „Zły dotyk” (1. edycja: 2002 r., 2. edycja: 2010 r.) i „Gadki” (2015 r.). Na potrzeby tego tekstu przyjrzałyśmy się temu, jak w dyskursie tych kampanii, w komunikatach kierowanych do dzieci opisywana jest ich seksualność postrzegana w kontekście nadużyć. Analiza treści została oparta o paradygmat interpretatywny. Konstrukcja klucza kategoryzacyjnego (zawierającego takie kategorie, jak: moment interwencji, rola dziecka i rola osoby dorosłej) była zaś wynikiem eksploracji literatury na temat zagadnienia wykorzystywania seksualnego i wstępnych analiz treści kampanii. Podjęta refleksja przyczyniła się do ukazania założeń autorów tych inicjatyw odnoszących się m.in. do wzmacniania poczucia sprawczości i podmiotowości dziecka.
EN
Child sexual abuse is an experience that has multidimensional and dramatic consequences. One of the tools to counteract this phenomenon are social campaigns. Over the past two decades in Poland, two have appeared in the media space: “Bad Touch” (1st edition: 2002, 2nd edition: 2010) and “Gadki” (2015). For the purposes of this text, we looked at how in the discourse of these campaigns, messages addressed to children describe their sexuality perceived in the context of abuse. Content analysis was based on the interpretative paradigm. The construction of the categorization key (including categories, i.e. the moment of intervention, the role of the child and the role of an adult) was the result of exploring the literature on the issue of sexual abuse and preliminary analysis of the content of the campaign. The reflection contributed to showing the assumptions of the authors of these initiatives related to, among others to strengthen the child’s sense of agency.
Year
Volume
12
Pages
169-185
Physical description
Dates
published
2019-12-31
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_16926_pe_2019_12_13
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.