PL EN


2018 | 3 |
Article title

Listy Franza Kafki do Mileny Jesenskiej i Felicji Bauer. Obszary intymności

Content
Title variants
DE
Franz Kafkas Briefe an Milena Jesenská und Felice Bauer. Räume der Intimität
EN
Franz Kafka letters to Milena Jesenská and Felice Bauer. Areas of intimacy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem rozważań w artykule są listy Franza Kafki do kobiet ważnych w jego życiu – Mileny Jesenskiej i Felicji Bauer. Listy do Mileny, opublikowane wcześniej (1952, polski przekład 1959), dotyczą okresu 1919–1922, listy do Felicji z czasu wcześniej-szego, z lat 1912–1917, opublikowano później (1969, polski przekład 1976). Listy Kafki traktowane są w artykule głównie jako zapis przeżyć osobistych pisarza, jako obraz jego złożonej osobowości, niezdecydowania w życiowych sprawach, przerażenia życiem, a także jako zapis jego rozterek związanych z pracą twórczą. Tego rodzaju wyznania Kafki w listach do kobiet wyznaczają obszar intymności. Ponadto ogłoszona drukiem korespondencja stanowi ważny czynnik recepcji i prowadzi do lepszego poznania życia i źródeł twórczości pisarza.
EN
The paper is dedicated to Franz Kafka’s letters written to the women important in his life – Milena Jesenská and Felice Bauer. The letters to Milena, published earlier (1952, Polish translation 1959) apply to the period 1919–1922, the letters to Felice date back to the years 1912–1917 and were published later (1969, Polish translation 1976). Kafka’s letters are treated by the author mainly as a record of the writer’s personal experience, as a reflection of his complex personality, his indecision in the life matters, his being scared of life, and also as a record of his concerns related to his creative work. This kind of confessions made by Kafka in his letters to women indicate an area of intimacy. In addition, the published correspondence constitutes an important factor of the reception and leads to a better understanding of the life and works of the writer.
DE
Im Zentrum des Aufsatzes stehen Franz Kafkas Briefe an Milena Jesenská und Felice Bauer, zwei Frauen, die ihm viel bedeuteten. Die als erstes veröffentlichten Briefe an Milena (1952, polnische Übertragung 1959) betreffen den Zeitraum 1919–1922, die Briefe an Felice aus den Jahren 1912–1917 wurden später publiziert (1969, polnische Übertragung 1976). Die Briefe Kafkas werden hier hauptsächlich als Ausdruck persönlicher Erlebnisse des Dichters betrachtet, als Abbild seiner komplizierten Persönlichkeit, seiner Lebensfremdheit und eines starken Empfindens der Grausamkeit des Lebens, aber auch als Aufzeichnung schöp-ferischer Verwirrungen. Derartige Geständnisse in den an Frauen gerichteten Briefen erzeugen das Bild der Intimität, darüber hinaus ist der im Druck erschienene Briefwechsel ein wichtiger Faktor der Rezeption und führt zur besseren Erkenntnis des Lebens und der Quel-len von Kafkas Werk.
Year
Volume
3
Physical description
Dates
published
2018-10-05
Contributors
References
 • Bataille G., Czy należy spalić Kafkę?, przeł. M. Wodzyńska, „Literatura na Świecie” 1987, nr 2, s. 3–18.
 • Bieńkowski Z., Przedmowa, [w:] F. Kafka, Listy do Mileny, przeł. F. Konopka, przedmowę napisał Z. Bieńkowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1959, s. 5–12.
 • Brod M., Franz Kafka. Opowieść biograficzna, przeł. T. Zabłudowski, wstęp M. Wydmuch, Czytelnik, Warszawa 1982.
 • Canetti E., Drugi proces. Kafki listy do Felicji, [w:] F. Kafka, Listy do Felicji i inne z lat 1912–1916, t. 2, przeł. I. Krońska, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1976, s. 427–529.
 • Černa, Moja matka Milena i Franz Kafka, przeł. M. i T. Lubiejewscy, Akapit, Katowice 1993, s. 36.
 • Czermińska M., Autobiografia i powieść, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1987.
 • Engelking L., Od tłumacza, „Literatura na Świecie” 1987, nr 2, s. 239–242.
 • Franz Kafka in der komunistischen Welt, Schriftenreihe der Franz Kafka--Gesellschaft, 5, hg. von N. Winkler, W. Kraus, Wien – Köln – Weimar, Böhlau 1991.
 • Franz Kafka. Sein Werk bei S. FISCHER und im Fischer Taschenbuch, S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main [b.r.w.].
 • Franz Kafka. Wirkung und Wirkungsverhinderung, hg. von S. Höhne und L. Udolph, Böhlau Verlag, Köln – Weimar – Wien 2014.
 • Janouch G., Rozmowy z Kafką. Notatki i wspomnienia, z języka niemieckiego przełożyli J. Borysiak, E. Dyczek, posłowiem i przypisami opatrzył E. Dyczek, Czytelnik, Warszawa 1993.
 • Jesenská M., Franz Kafka, przeł. L. Engelking, „Literatura na Świecie” 1987, nr 2, s. 237–238.
 • Kafka F., Dzienniki 1910–1923 (część pierwsza), przeł. J. Werter, Wydawnictwo Puls, Warszawa [b.r.w.].
 • Kafka F., Listy do Felicji i inne z lat 1912–1916, t. 1–2, przeł. I. Krońska, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1976.
 • Kafka F., Listy do Mileny, przeł. F. Konopka, przedmowę napisał Z. Bieńkowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1959.
 • Kopkiewicz A., Melancholia epistolograficznego romansu – Franz Kafka w „Listach do Mileny”, [w:] Komentarze do Kafki, red. B. Małczyński i J. Furmaniak, Wrocław 2007, s. 47–57.
 • Lipszyc A., Listy z jamy, „Literatura na Świecie” 2015, nr 3–4, s. 391.
 • Lubas-Bartoszyńska R., Między autobiografią a literaturą, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.
 • Musiał Ł., Kafka: w poszukiwaniu utraconej rzeczywistości, Wrocław 2011.
 • Pałłasz U., Kafka i Canetti. Uwagi na marginesie eseju Eliasa Canettiego „Drugi proces – Kafki listy do Felicji, „Literatura na Świecie” 1987, nr 2, s. 243–255.
 • Poetyka egzystencji. Franz Kafka na progu XXI wieku. (W 80-tą rocznicę śmierci Franza Kafki), red. E. Kasperski we współpracy z T. Mackiewiczem, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004.
 • Rainczak W., Logiczność absurdu w twórczości Franza Kafki na podstawie „Przemiany” i „Procesu”, [w:] Komentarze do Kafki, red. B. Małczyński, J. Furmaniak, Wrocław 2007, s. 71–76.
 • Ripellino A.M., Praga magiczna, przeł. H. Kralowa, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1997, s. 48–49.
 • Rybicka E., Antropologiczne i komunikacyjne aspekty dyskursu epistolograficznego, „Teksty Drugie” 2004, z. 4, s. 40–55.
 • Sławek T., Dlaczego czytamy Franza Kafkę?, [w:] Podwójny agent. Portrety Kafki, red. M. Jochemczyk, Z. Kadłubek, M. Piotrowiak, Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych, Katowice 2012, s. 7–28.
 • Słownik języka polskiego, t. 1, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1983.
 • Słownik rodzajów i gatunków literackich, red. G. Gazda, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 • Słownik rodzajów i gatunków literackich, red. G. Gazda, S. Tynecka-Makowska, Universitas, Kraków 2006.
 • Szarota P., Wiedeń 1913, słowo/ obraz terytoria, Gdańsk 2013.
 • Wagenbach K., Franz Kafka, przeł. B. Ostrowska, konsultacja językowa i merytoryczna K. Sauerland, Wydawnictwo Nisza, Warszawa 2006.
 • Wójcik-Bednarz M., Zainteresowania literaturą austriacką z perspektywy czytelników Biblioteki Austriackiej w Opolu, „Transfer. Reception Studies” 2017, t. 2: Klasyka i literatura „nieoswojona”. Przekład i odbiór, red.
 • J. Ławnikowska-Koper, A. Majkiewicz, A. Szyndler, s. 95–97, http://dx.doi.org/10.16926/trs.2017.02.04.
 • [Wstęp], [w:] F. Kafka, Listy do Felicji i inne z lat 1912–1916, t. 1, przeł. I. Krońska, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1976, s. 7–9.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_16926_trs_2018_03_09
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.