PL EN


2019 | 4 | 149-161
Article title

Topografie literackie Artura Beckera

Authors
Content
Title variants
DE
Artur Beckers Topographien
EN
Topographies of the Works of Artur Becker
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł ma na celu przybliżenie twórczości prozatorskiej i eseistycznej polsko-niemieckiego pisarza Artura Beckera. Wywodzący się z Warmii i Mazur Becker nieustannie powraca do krainy swojej młodości, która przez współczesnych literaturoznawców – w ślad za Blake’iem i Miłoszem – nazywana jest „Krainą Nod” lub ziemią wygnańców. Zarówno pisarz, jak i jego literaccy bohaterowie przypominają mitologicznego Odyseusza, który wiedziony tęsknotą za ojczyzną jednak do niej powraca. Becker jest emigrantem podobnie jak Mickiewicz i Miłosz, a swoją ojczyznę postrzega przez pryzmat zmian społeczno-politycznych dokonanych po roku 1989. Twórczość eseistyczna Beckera propaguje kulturę i literaturę polską. Becker przywołuje nie tylko znanych i cenionych poetów polskich, ale też zapoznaje czytelnika z twórczością literacką i dorobkiem translatorskim mniej znanych polskich autorów.
EN
The article aims to present the topographies in the prose and essays of the Polish-German writer Artur Becker. Becker comes from Warmia and Masuria, and constantly returns to the land of his youth, which by modern literary scholars, following William Blake and Czesław Miłosz, is called ‘The Land of Nod’ or no-man's- land. Both the writer and his literary heroes resemble the mythological Odysseus, who returns to his homeland driven by longing. Artur Becker is an emigrant like Adam Mickiewicz and Czesław Miłosz, and he perceives his homeland through the prism of socio-political changes after 1989. Becker's essay writing promotes Polish culture and literature. Becker refers not only to well-known and respected Polish poets, but also acquaints the reader with the literary and translation output of less-known Polish authors.
DE
Der Beitrag hat zum Ziel, dem Leser die Topographie im Prosawerk und in den Essays des deutsch-polnischen Schriftstellers Artur Becker näherzubringen. Der aus der Region Ermland und Masuren stammende Autor kehrt in seinen Texten zu seiner Heimat zurück, die von zeitgenössischen Literaturwissenschaftlern nach William Blake und Czesław Miłosz "Das Land Nod" oder "Niemandsland" genannt wurde. Sowohl der Schriftsteller als auch seine literarischen Gestalten ähneln dem mythologischen Odysseus, der von der Sehnsucht getrieben in seine Heimat zurückkommt. So wie Adam Mickiewicz und Czesław Miłosz bleibt Artur Becker Migrant. Seine Heimat nimmt er durch das Prisma der sozialen und politischen Wende von 1989 wahr. In seinem essayistischen Schaffen wird dem deutschen Leser polnische Literatur und Kultur vermittelt. Becker bringt nicht nur namhafte polnische Dichter ins Gedächtnis, sondern er macht auch den Leser mit dem literarischen und translatorischen Schaffen von weniger bekannten polnischen Autoren vertraut.
Year
Volume
4
Pages
149-161
Physical description
Dates
published
2019-12-30
Contributors
author
References
 • Becker A., Der Dadajsee, STINT Verlag, Bremen 1997.
 • Becker A., Kosmopolen. Auf der Suche nach einem europäischen Zuhause. Essays, Weissbooks, Frankfurt am Main 2016.
 • Becker A., Der Lippenstift meiner Mutter, btb Verlag, München 2012.
 • Becker A., Nóż w wódzie. Pieśń o topielcach, przeł. J. Demko, M. Żółtowska-Sikora, Borussia, Olsztyn 2013.
 • Becker A., Sieben Tage mit Lidia, Weissbooks, Frankfurt am Main 2014.
 • Becker A., Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang, Weissbooks, Frankfurt am Main 2013.
 • Brakoniecki K., Ziemia Obiecana, Kraina Nod, Borussia? Obraz Warmii i Mazur w literaturze olsztyńskiej, [w:] K.
 • Brakoniecki, W. Lipscher (red.), Borussia. Ziemia i ludzie. Antologia literacka, Borussia, Olsztyn 1999, s. 563–580.
 • Fiut A., Moment wieczny. O poezji Czesława Miłosza, Open, Warszawa 1993.
 • Kardach M., Polska recepcja niemieckiej literatury autorstwa polskich pisarzy-emigrantów. Studium przypadku: Artur Becker oraz jego twórczość w latach 1997–2016, [w:] M. Wolting, S. Wolting (red.), Zrozumieć obcość. Recepcja literatury niemieckojęzycznej w Polsce po 1989 roku, Universitas, Kraków 2016, s. 273 –296.
 • La Capria R., Minimalna Wenecja, [w:] Predrag Matvejevič, Inna Wenecja, Pogranicze, Sejny 2005, s. 5–8.
 • Miłosz Cz., Ziemia Ulro, Znak, Kraków 1994.
 • Sadzik J., Inne niebo, inna ziemia, [w:] Cz. Miłosz, Ziemia Ulro, Znak, Kraków 1994, s. 7–19.
 • Zaleski M., Zamiast. O twórczości Czesława Miłosza, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_16926_trs_2019_04_09
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.