PL EN


Journal
2016 | 3 | 2 | 37-51
Article title

Głosu kobietom! – środki przekonywania polskich sufrażystek w publicystyce „Steru” (1907)

Content
Title variants
EN
Votes for Women! - How Polish Suffragists Persuaded to the Right to Vote for Women in “Ster” Magazine (1907)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł ma na celu zbadanie strategii retorycznej przyjętej przez polskie sufrażystki w feministycznym czasopiśmie „Ster” z 1907 roku. Środki przekonywania podzielono zgodnie z teorią Arystotelesa na trzy grupy: lógos, pathos i èthos. Analiza poszczególnych elementów i relacji między nimi pozwala wysnuć wniosek, że polskie sufrażystki starały się zracjonalizować kampanię o prawa wyborcze i uczynić ją jak najbardziej merytoryczną.
EN
The main aim of the article is to examine the rhetorical strategy chosen by Polish suffragists in a feminist magazine “Ster” in 1907. The modes of persuasion used in the article are divided according to Aristotle's theory into lógos, pathos and èthos. The main conclusion of the analysis is that Polish suffragists chose the intellectual model of their campaign, based particularly on substantive argumentation.
Journal
Year
Volume
3
Issue
2
Pages
37-51
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
References
 • Atkinson, Diane. 1988. Votes for Women. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Bartley, Paula. 2003. Votes for Women: 1860-1928. London: Hodder Murray.
 • Blobaum, Robert. 2008. “Kwestia kobieca w Królestwie Polskim”. W Działaczki społeczne, feministki, obywatelki. Samoorganizowanie się kobiet na ziemiach polskich do 1918 roku (na tle porównawczym), red. A. Janiak-Jasińska, K. Sierakowska, A. Szwrac, 37-56. Warszawa: Wydawnictwo Neriton.
 • Conway, Kathryn. M. 1995. “Woman Suffrage and the History of Rhetoric at the Seven Sisters Colleges, 1865-1919”. W Reclaiming Rhetorica. Women in the Rhetorical Tradition, red. A. Lunsford, 203-226. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press. [dostęp 30.03.2016 r. http://digital.library.pitt.edu/cgi-bin/t/text/text-idx?c=pittpress;cc=pittpress;view=toc;idno=31735035231046].
 • Chowaniec, Urszula. 2012. „Listening to Women’s Voices: Historical Overview of Women’s Right to write in Poland”. W Women’s Voices and Feminism in Polish Cultural Memory, red. U. Chowaniec, U. Phillips, 26-46. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.
 • Franke, Jerzy. Wokół buntu i pokory. Warszawskie czasopisma kobiece w latach 1905-1918. Warszawa: Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Górnicka-Boratyńska, Aneta. 2001. Stańmy się sobą. Cztery projekty emancypacji (1863-1939). Izabelin: Świat Literacki.
 • Korolko, Mirosław. 1990. Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • Lichański, Jakub Z. 2010. „Retoryka a/i media: próba określenia pól wspólnych”. W Styl-Dyskurs-Media, red. B. Bogołębska, M. Worsowicz, 383-396. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Lunsford, Andrea A. 1995. „On Reclaiminig Rhetorica”. W Reclaiming Rhetorica. Women in the Rhetorical Tradition, red. A. Lunsford, 3-8. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.
 • Meyer Michel, Carrilho Manuel Maria, Timmermans Benoît. 2010. Historia retoryki od Greków do dziś. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.
 • Pachucka. Romana. 1958. Pamiętniki z lat 1886-1914. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Sierakowska, Katarzyna. 1994. „Aspiracje polityczne Związku Równouprawnienia Kobiet Polskich”. W Kobieta i świat polityki. Polska na tle porównawczym w XIX i w początkach XX wieku, red. A. Żarnowska, A. Szwarc, 245-254. Warszawa: Wydawnictwo DiG.
 • Sierakowska, Katarzyna. 2008. „Nowe Słowo – trybuna emancypantek polskich”. W Działaczki społeczne, feministki, obywatelki. Samoorganizowanie się kobiet na ziemiach polskich do 1918 roku (na tle porównawczym), red. A. Janiak-Jasińska, K. Sierakowska, A. Szwrac, 69-80. Warszawa Wydawnictwo Neriton.
 • Sikorska-Kulesza, Jolanta. 2008. „Trójzaborowe zjazdy kobiet na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku”. W Działaczki społeczne, feministki, obywatelki. Samoorganizowanie się kobiet na ziemiach polskich do 1918 roku (na tle porównawczym), red. A. Janiak-Jasińska, K. Sierakowska, A. Szwrac, 81-96. Warszawa: Wydawnictwo Neriton.
 • Skwara, Marek. 2010. „Ethos humanistyczne a retoryka”. W Etos humanistyczny, red. P. Urbański, 247-274. Warszawa: Wydawnictwo Neriton.
 • Wojtak, Maria. 2004. Gatunki prasowe. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Wolny-Zmorzyński, Kazimierz, Kaliszewski, Andrzej i Furman, Wojciech. 2006. Gatunki dziennikarskie: teoria, praktyka, język. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Zamojska, Dorota. 1994. „Romualda Baudouin de Courtenay (1857-1935) i jej działalność społeczna”. W Kobieta i świat polityki. Polska na tle porównawczym w XIX i w początkach XX wieku, red. A. Żarnowska, A. Szwarc, 261-274. Warszawa: Wydawnictwo DiG.
 • Ziomek, Jerzy. 1990. Retoryka opisowa. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17380_rr_2016_2_4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.