PL EN


Journal
2016 | 3 | 3 | 33-43
Article title

Dyskurs instytucjonalny w Polsce – dobre i złe praktyki komunikacyjne

Authors
Content
Title variants
EN
Institutional discourse in Poland– good and bad communicative practices
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W niniejszym szkicu interesuje mnie językowy wymiar użycia władzy w polskim urzędzie. Chcę pokazać zarówno dobre, jak i złe praktyki komunikacyjne, wskazać, jak zmieniały się (i zmieniają nadal) pod wpływem nowych okoliczności społeczno-politycznych i technologicznych. Ponieważ dyskurs instytucjonalny jest bardzo wrażliwy na czynniki pozajęzykowe, duży wpływ na działania podmiotu instytucjonalnego ma zarówno kontekst polityczny, jak i kulturowo-cywilizacyjny. Artykuł zawiera omówienie szeregu nadal istniejących barier komunikacyjnych oraz wskazuje inicjatywy działań naprawczych w zakresie poprawienia jakości komunikacji instytucjonalnej (Europejski Kodeks Dobrej Administracji, Kongres Języka Urzędowego, kampania „Język urzędowy przyjazny obywatelom”).
EN
This synthetic article is devoted to the linguistic dimensions of administrative power. It surveys current good and bad communicative practices and indicates how they have been changing under the evolving social, political and technological circumstances in Poland. Since institutional discourse is largely shaped by extra-linguistic circumstances, the actions of administrative communicators are constrained by the political, cultural and civilizational factors. The article discusses various communicative barriers in institutional discourse and mentions initiatives oriented towards increasing the quality of administrative communication.
Journal
Year
Volume
3
Issue
3
Pages
33-43
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • Uniwersytet Opolski
References
 • I Kongres Języka Urzędowego. 30-31 października 2012 r. Warszawa: Wydawnictwo Kancelarii Senatu.
 • Biel, Łucja. 2014. Lost in the Eurofog: The Textual Fit of Translated Law. Frankfurt am Main: Peter Lang Edition.
 • Drzycimski, Andrzej (red.). 2000. Komunikatorzy. Wpływ, wrażenie, wizerunek. Warszawa-Bydgoszcz: Ofi cyna Wydawnicza „Branta”.
 • Malinowska, Ewa. 1999. „Wypowiedzi administracyjne i ich poprawność”. Prace Filologiczne, t. XLIV, 363-372. Warszawa.
 • Malinowska, Ewa. 2005. „Współczesny dyskurs urzędowy” W Polska polityka komunikacyjnojęzykowa wobec wyzwań XXI wieku, red. S. Gajda, A. Markowski, J. Porayski-Pomsta. 166-177. Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA.
 • Malinowska, Ewa. 2013a. „Językowe wykładniki władzy w urzędzie”. Oblicza Komunikacji nr 6, 39-47.
 • Malinowska, Ewa. 2013b. „O zmianach modelu komunikacji językowej”. W I Kongres Języka Urzędowego. 75-84. Warszawa: Kancelaria Senatu.
 • Malinowska, Ewa. 2016. „Dyskurs urzędowy w mediach elektronicznych”. W Dyskurs i jego odmiany, red. B. Witosz, K. Sujkowska-Sobisz i E. Ficek. 49-56. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Puzynina, Jadwiga. 1997. „O warunkach udanej komunikacji językowej.” W Słowo – wartość – kultura, red. J. Bartmiński. 12-21. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Świątkiewicz, Jerzy. 2003. Europejski Kodeks Dobrej Administracji. Tekst i komentarz o zastosowaniu kodeksu w warunkach polskich procedur administracyjnych. Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.
 • Wojtak, Maria. 1988. „Elementy stylu urzędowego w Ortylach magdeburskich”. Język Polski, z. 4-5, 221-230.
 • Wojtak, Maria. 1999. „Polityka językowa w administracyjno-prawnej sferze komunikacyjnej”. W Polska polityka językowa na przełomie tysiącleci, red. J. Mazur. 113-123. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17380_rr_2016_3_3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.