PL EN


Journal
2016 | 3 | 3 | 44-54
Article title

Kultura żywego słowa w instytucjach medialnych: diagnoza poziomu świadomości językowej dziennikarzy

Content
Title variants
EN
The art of elocution in media institutions: A diagnosis of the level of language awareness among Polish journalists
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejsza praca jest próbą udzielenia odpowiedzi na pytanie o aktualny stan świadomości językowej profesjonalnych dziennikarzy, a także o wpływ tej wiedzy na kulturę żywego słowa w polskich instytucjach medialnych. W toku badań potwierdzono, iż świadomość językowa diagnozowanych grup jest na raczej niskim poziomie. Uzyskane wyniki ukazują istotny problem w rozwijającym się aktualnie świecie mediów. W swojej pracy wskazuję również na aspekt edukacyjny, albowiem to właśnie na instytucjach medialnych ciąży szczególny obowiązek krzewienia kultury żywego słowa języka ojczystego oraz utrzymywania zasad poprawnej wymowy standardowej polszczyzny. Artykuł porusza zagadnienia, które są istotne przy badaniu poziomu świadomości językowej w aspekcie kultury żywego słowa: omówienie zasad poprawności w wymowie i konstrukcji wypowiedzi, komunikacji międzyludzkiej, mowy ciała, czy emisji głosu.
EN
The aim of this study was to address the question of the current state of language awareness of professional journalists, as well as the impact of this state on the culture of the spoken word in the Polish media institutions. The study confi rmed that the language awareness of the aforementioned diagnosed groups is relatively low. The results obtained show a significant problem in the currently evolving media context. This study also highlights the educational aspect as it is the duty of media institutions to promote the culture of the spoken word of the native tongue. This study covers issues that are relevant when diagnosing the levels of language awareness in terms of the culture of the spoken word. The article contains a discussion on the principles of correct Polish pronunciation and composition, interpersonal communication, body language, or voice production in speech.
Journal
Year
Volume
3
Issue
3
Pages
44-54
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
References
 • Bednarek, Janina Danuta. 2005. Ćwiczenia wyrazistości mowy. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP.
 • Bralczyk, Jerzy, Majkowska, Grażyna. 2000. Język w mediach masowych. Kraków: Universitas.
 • Bugajski, Marian. 2006. Język w komunikowaniu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Korolko, Mirosław. 1990. Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • Majkowska, Grażyna, Satkiewicz, Halina. 1999. Język w mediach. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Markowski, Andrzej. 1992. Polszczyzna końca XX wieku. Warszawa: Wydawnictwo Wiedza Powszechna.
 • Markowski, Andrzej. 2012. Kultura języka polskiego. Teoria, zagadnienia leksykalne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Pisarek, Walery. 2011. Nowa retoryka dziennikarska. Kraków: Universitas.
 • Szober, Stanisław. 1937. Przedmowa do Słownika ortoepicznego. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Tarasiewicz, Bogumiła. 2014. Mówię i śpiewam świadomie. Podręcznik do nauki emisji głosu. Kraków: Universitas.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17380_rr_2016_3_4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.